29 October 1954 1 7 2 o regelen. Er zijn bedragen zo maar met 100°Jo verhoogd, terwijl andere tarieven naar verhouding zijn verhoogd. Spreker gelooft niet, dat het verantwoord is op deze wijze een verordening en alles wat daaraan vast zit te aanvaar den. Hierdoor dringt de Raad een bepaalde bevolkingsgroep iets op zonder te weten wat hij eigenlijk doet. Het spreekt vanzelf, dat de uit het voorstel voortvloeiende verhogingen zullen worden doorberekend tot de consument, zodat niet de slagers worden getroffen, maar indirect het publiek de verhoog de tarieven krijgt te betalen, terwijl de bedragen hoger worden gesteld dan strikt noodzakelijk is. Uit de begroting krijgt men de indruk, dat B&W het abattoir zien als een zuiver commerciële instelling. Spreker is het daar niet mede eens. Men is in het belang van de volksgezond heid gedwongen centraal te slachten, zoals ook de Keurings dienst van Waren maatregelen in het belang van de volksgezond heid neemt. Bij de laatste dienst wordt de financiering omge slagen over de gehele bevolking. Bij het abattoir tracht men het rechtstreeks te verhalen op een groep van de bevolking, die noodgedwongen in het abattoir haar arbeid moet verrichten en die het doorberekent. In de commissievergadering heeft men zonder meer een aantal bedragen voor zich gekregen zonder een vergelijking met de tarieven die op het ogenblik gelden en zonder vergelij- kingscijfers uit andere gemeenten. Concurrentie van andere ge meenten heeft men gemeend te kunnen voorkomen door de invoer heffing met 100% te verhogen en als het ware een monopolie te scheppen. Hierdoor is men verplicht in Soest te slachten, want als men het elders doet, moet men de invoerrechten be talen. Spreker wil zich er niet over uitlaten of dit juist is Ernstig geeft spreker het College in overweging dit voorstel aan te houden tot de volgende vergadering, opdat de vertrouwenscommissie van de Raad zich kan voorbereiden en een juist oordeel kan vellen, waardoor de Raad aan de hand van dat juiste oordeel zijn besluit kan nemen. De heer ZOETELIEF neemt stelling tegen de idee van de heer A ,P .Hilhorstals zou de verhoging in grote lijnen hon derd procent bedragen. De heer A,P.HILHORSTLat heb ik helemaal niet gezegd! De heer ZOETELIEF zegt stelling te willen nemen tegen de gedachte van de heer A,P.Hilhorstals zou er een grote ver hoging plaats vinden. Er zijn gevallen denkbaar, waarin de verhoging belangrijk is, maar een gedeelte van het vee zal goedkoper worden geslacht dan tot dusverre. De nieuwe methode van heffing beoogt een gelijkmatige spreiding van de kosten over iedere kilogram vlees. Voor degenen, die zwaar vee slachten, betekent het een verhoging, maar voor degenen, die licht vee slachten, zal het in vele gevallen een verlaging zijn. De heer AP.HILHORSTs Het is een premie op het slachten van slechte kwaliteit. De heer ZOETELIEF: Zijn varkens van 90 kg. van slechte kwaliteit? De heer A,P .HILHORSTZijn koeien van 200 kg. van goede kwaliteit? De heer ORANJE deelt mede, dat het hem aanvankelijk moei- - lijk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 404