29 October 1954 173. lijk is gevallen deze voordracht te beoordelen, maar dat hij na de door de voorzitter der commissie en bovendien door de heer Zoetelief - die vijftien jaar directeur van het slachthuis is geweest - gegeven toelichtingen het voorstel heeft aan vaard, mede omdat vóór 1 Januari de koninklijke goedkeuring moet zijn verkregen. Hij heeft er echter bij gezegd, dat de commissie zich er rekenschap van behoort te geven, of en in hoeverre de tarieven van invloed kunnen zijn op de prijs van het vlees. De daarop gegeven toelichting heeft spreker dit standpunt doen loslaten. Wanneer de Raad een crediet toe staat voor het bouwen van huizen, is hij ook niet bevoegd te beoordelen of de prijzen juist zijn, maar na ambtelijke toelich ting begeeft spreker zich daar verder niet in. Ook bij de overname van het slachthuis heeft spreker gezegd, over de juistheid der bedragen niet te kunnen oordelen, maar zich te gedragen naar het oordeel van de experts. Spreker leunt en steunt op de ambtelijke voorbereiding en dit heeft met een brevet van onbekwaamheid niets te maken. De heer A,P .HILHORSTHet zijn andere woorden, maar het komt op precies hetzelfde neer. De heer ORANJE laat deze woorden geheel voor rekening van de heer Hilhorst De heer PIEREN sluit zich aan bij de woorden van de heer Oranje. Pas later kan blijken of de tarieven al dan niet juist zijn. Onder zeker voorbehoud is spreker bereid voor het voor stel te stemmen. Indien wijzigingen noodzakelijk mochten blijken, zullen die later kunnen worden aangebracht. De wethouder YAN DEN AREND verwondert zich over de felle critiek van de heer A,P.Hilhorstomdat deze zich in de commissievergadering niet zo cru heeft uitgesproken. Daar heeft hij niet medegedeeld aan de Raad aanhouding van het voorstel te zullen voorstellen. De heer A.P,Hilhorst heeft zich in de commissievergadering wel tegen alle cijfers ver klaard, maar daar had hij tegen de verordening als zodanig geen bezwaar. De heer A.P.Hilhorst heeft gesproken van een commerciële instelling. Die stelt zich echter ten doel winst te maken en daarvan is bij het slachthuis geen sprake. Uit de voorlopige begroting blijkt, dat er een tekort is van rond ƒ.3.000, Het is een gezond principe er bij een gemeentebedrijf naar te streven, dat de kosten zoveel mogelijk door de ontvangsten worden gedekt, maar bij bepaalde bedrijven behoeft niet - als bij een commerciële onderneming - naar winst te worden ge streefd, doch kan zelfs een tekort worden aanvaard. Inderdaad zijn geen vergelijkende cijfers van andere ge meenten overgelegd, maar wel heeft spreker medegedeeld, dat de nu voorgestelde tarieven op één lijn liggen met die in de omliggende gemeenten. Baarn heft voor eenhoevige dieren vier cent en voor de overige zes cent per kg,Hilversum voor var kens zes en voor de overige dieren 5ür cent per kg. Bussum voor alle dieren vijf cent. Amersfoort heft een invoerrecht van zes cent. De tarieven in het voorstel van B&W zijn min of meer gebaseerd op die in de naaste omgeving. Bovendien is het voorstel ter goedkeuring naar de veterinair inspecteur gezonden, die er volkomen mede accoord gaat. Indien er sprake was van abnormaal hoge tarieven, zou hij het gemeentebestuur op de vingers hebben getikt. - Indien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 406