29 October 1954 174. Indien de heer A.P.Hilhorst zegt, dat geen der commissie leden in staat was dit voorstel te beoordelen, is spreker het eens met de heer Oranje, dat de heer Hilhorst deze raadsleden iets aanwrijft, dat hun niet toekomt. Voor onderscheidene com missies worden leden benoemd, die kennis van zaken en inte resse hebben. B&W menen met deze commissie een goede keuze te hebben gedaan, al heeft zij nog geen enkele ervaring en zal zij moeten werken met de nog slechts summier ten dienste staande gegevens. De tarieven zijn gebaseerd op de keurlonen en slachtrechten in de afgelopen jaren en zij zullen het vlees niet duurder maken. De invoerrechten zijn inderdaad verhoogd, omdat B&W een parallel hebben willen trekken tussen het ingevoerde vlees en dat van de in Soest geslachte dieren. De inspecteur acht dit volkomen billijk. Een pré op de invoer zou zijn ten nadele van de slagers die van het slachthuis te Soest gebruik maken. Indien het volgende jaar mocht blijken, dat de tarieven te hoog of te laag zijn, heeft de Raad alle recht er verande ring in te brengen. Op het ogenblik zijn de uitgaven nog niet ten volle te overzien. Enkele kleine bedragen, bij voorbeeld voor stal- en weeggelden, zijn belangrijk verhoogd, maar men moet de zaak als geheel bezien» Een verhoging van 10 tot 25 cent voor bepaalde diensten is zeer billijk, omdat de door het slachthuis verrich te diensten behoren te worden gehonoreerd. De heer A.P.HILHORST zegt, dat men het doet voorkomen, alsof hij de commissieleden een brevet van onbekwaamheid zou hebben gegeven. Daarvoor zal hij zich wel hoeden, want hij heeft erkend het ook zelf niet te kunnen overzien, omdat geen vergelijkbare cijfers zijn overgelegd. De indertijd door de Raad vastgestelde tarieven werden zelfs niet toegepast. Een verhoging van de invoerrechten met honderd procent acht spre ker te drastisch. De wethouder heeft gezegd, dat dit is ge beurd om de in Soest slachtende slagers niet te benadelen. Maar het ingevoerde vlees is toch elders geslacht? Of kan het daar zoveel goedkoper gebeuren? Het ergste vindt spreker, dat men van heffing per stuk overgaat tot heffing per kilo gram. Een middenstandsgroep wordt hier dagelijks voor gesteld en daarom vindt hij het erg, dat de Raad daartoe zonder enig vergelijkingsmateriaal moet besluiten. Men had toch tenminste overleg behoren te plegen met degenen die weten, hoe deze zaken in de practijk liggen. Men zal wel in Soest slachten, omdat de heffing het onmogelijk maakt vlees in te voeren. Spreker stelt voor het voorstel aan te houden en het advies van de commissie af te wachten. Het voorstel van de heer Hilhorst wordt door geen der andere leden ondersteund en kan derhalve niet verder in overweging worden genomen. De heer ZOETELIEF herinnert er aan, dat de Raad in 1952 de centrale slachtplaats heeft toegestaan het tarief voor het slachten van koeien met ƒ.1,50 te verhogen en het slaohtta- rief voor ander vee naar verhouding. Dit is enige weken ge beurd, maar naar aanleiding van de agitatie van de slagers heeft de algemene vergadering daarna besloten het oude tarief te herstellen. Dit is de oorzaak waardoor - gelijk de heer Hilhorst zoëven heeft gezegd - niet de door de Raad vastge stelde tarieven worden geheven. Het bestuur van de centrale - slachtplaats -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 408