29 October 1954 - 175. slachtplaats heeft zich op het standpunt gesteld, dat het de verhoogde rechten wel mocht heffen, maar daartoe niet ver plicht was. De heer A.P.HIEHORST merkt op, dat alleen een jurist kan "beoordelen, of dit standpunt van het bestuur juist is geweest De VOORZITTER wijst er op, dat de slachtplaats machti ging van de Raad nodig had om de tarieven te verhogen, maar dat zij niet verplicht was het maximaal toegestane tarief ook te heffen, Hoe hoger de N.V. de tarieven stelde, hoe duurder zij haar eigen aandeelhouders liet slachten. Wanneer de leden vergadering bezwaar maakte tegen de tarieven, was dit een interne aangelegenheid van de N.V. De heer ZOETELIEF deelt mede, dat te Hilversum tot 1 Januari a.a. een uitvoerpremie geldt van 2-g- cent per kg., hetgeen door de veterinair inspecteur als een zeer onrecht matige concurrentie van andere slachtplaatsen wordt beschouwd. De heer A.P.HIEHORST is van oordeel, dat Soest hetzelfde doet als Hilversum, want boven 100.000 kg. wordt een lager tarief geheven en dat komt op hetzelfde neer als een uitvoer premie Hierna wordt overgegaan tot behandeling van de artikelen. De heer BUÏZELAAR stelt voor onder D van art. 3> sub 2, te laten vervallen, namelijk de woorden; "voor vlees, anders dan in gehele dieren, vet, afval en huiden, per weging ƒ.0,15". Mevrouw POIET-Musler5 Dit was een voorstel van de Finan ciële Commissie. De wethouder VAN DEN AREND; Het is wel ter sprake geko men, maar in de loop van de discussie onder tafel geraakt; ik geloof niet, dat er een bepaald voorstel is geweest. De heer ZOETELIEF merkt op, dat in artikel 3 weging voor en na het slachten wordt voorgeschreven. Hij zou dit uitge breid willen zien tot alle wegingen, zoals het wegen van de huid, het wegen van vet en van de lever. Voor slagers die tezamen slachten zou hij willen voorschrijven het wegen van hun halve koe de volgende dag. Spreker heeft kortom op het oog alle wegingen, zoals het tot dusverre was. Het voorgestel de tarief is billijk, niet te hoog, niet te laag, maar men moet dan de gebruikers alle service geven en niet weer be ginnen met bonnetjes voor dit en bonnetjes voor dat. Dat kost aan administratie- en drukkosten meer dan het opbrengt. Al die kleine wegingen zou spreker in het tarief verdiscon teerd willen zien. Daarmede komt het voorstel van de heer Butzeiaar in overeenstemming, want dan vervalt de alinea die hij heeft voorgesteld te schrappen. De wethouder VAN DEN AREND is van oordeel, dat men niet moet zien op kleine bedragjes, maar het voorstel in zijn geheel moet bekijken. Men kan die dertig cent laten vervallen, het brengt waarschijnlijk niet veel op, maar uiteindelijk zouden dan vele diensten pro deo worden verricht. Nadat spreker overleg heeft gepleegd met de overige leden van het College, deelt hij mede, dat B&W bereid zijn zich te verenigen met de gedachtengang van de heer Zoetelief en D 2 van artikel 3 schrappen. Op voorstel van de heer ZOETELIEF wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het woord "weeggelden" in artikel 3 sub D te vervangen door; waaggelden. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 410