29 October 1954 177. kwesties verdiept en spreker weet niet of het mogelijk is een dergelijke rekening een meer populaire vorm te geven. De wethouder VAN ZADELHOF!1 gelooft, dat de begroting, die in de afdelingen wordt behandeld, meer tot de leden spreekt dan de rekening. De heer ORANJE merkt op, dat de wethouder het dus met hem eens is, dat de rekening niet zo tot de leden spreekt. Eerlijk gezegd, weet spreker niet goed wht de Raad vaststelt. De VOORZITTER verklaart zich bereid in het College de vraag te bespreken of het mogelijk is een uittreksel te maken en na te gaan of een verslagje van het woningbedrijf met eenvoudiger cijfers kan worden gemaakt. De rekening wordt daarop zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. 171. Voorstel tot toekenning van 6van de bezoldiging over het 4e kwartaal 1954 aan het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel (IV-541). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 172. Voorstel tot aankoop van grond; a. gelegen nabij de Hartmanlaan van P.de Bos (V-2416)j b. gelegen nabij de Hartmanlaan van Th. J.M.Bense (V-2350);; c. gelegen nabij de Braamweg van C.Hofman (V-2423); d. gelegen nabij de Duinweg van C.Roldanus (V-2390) e. gelegen in het plan "Lazarusberg" van P.Onrust (V-2417); f. gelegen aan het 1e Weteringpad van J.van den Hoed (V-2424). De voorstellen sub a tot en met e worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER wijzigt het voorstel sub f door dit te lezen als volgt; Voorstel tot aankoop van grond en woning, gelegen aan het 1e Weteringpad van J.van den Hoed (V-2424). Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, nadat de heer Butzeiaar heeft verklaard zich van stemming te onthouden. 173. Voorstel tot verkoop grond, gelegen nabij de Bonifaciusstraat aan de N.V.Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten (V-2425) 174. Voorstel tot verpachting van grond nabij de Julianalaan aan W.Benschop (V-2329). 175. Voorstel tot het opnieuw verhuren van gemeentewoningen (V- 2427) o 176. Belastingreclameso Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 173-176 besloten. De heer BUTZELAAR verzoekt de Voorzitter, de leden van de Raad uit te nodigen na het sluiten der vergadering nog even bijeen te blijven. De heer ZOETELIEF wil een ernstig woord van protest laten horen tegen de wijze waarop de verordening inzake het slachthuis er doorheen is gejaagd. De voorzitter heeft hem niet voldoende gelegenheid gegeven de aanmerkingen te maken, die hij in het midden had willen brengen en die z.i. zeer binnenkort naar voren zullen komen. De VOORZITTER zegt het protest van de heer Zoetelief uitdrukkelijk van de hand te moeten wijzen. Hij heeft nadrukkelijk gevraagd, of iemand nog het woord over een van de artikelen verlangde. Daarop heeft hij gevraagd, of een der leden hoofde lijke stemming verlangde, waarna de heer A.p.Hilhorst nog aan- - tekening -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 414