- 29 October 1954 178. tekening heeft gevraagd., dat hij zich met het voorstel niet kon verenigen. Daarna is het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen en pas daarna heeft de heer Zoetelief kenbaar gemaakt, dat hij nog iets had voor de artikelsgewijze behande ling. Spreker heeft het voorstel er niet doorgejaagd, maar ruimschoots gelegenheid gegeven er het woord over te voeren. De heer ZOETELIEF zegt, dat de Voorzitter waarschijnlijk wel heeft gevraagd, of iemand nog het woord verlangde, hoewel hem dit is ontgaan. Hij was namelijk nog bezig met de wijziging van het bedrag van ƒ.3,in ƒ.4, De VOORZITTERS Het spijt mij, dat IJ buiten de orde bent geweest en daardoor niet voldoende aandacht heeft gehad voor de leiding der vergadering. 177. Voorstel tot vaststelling van een besluit, waarbij wordt ver klaard dat een uitbreidingsplan zal worden voorbereid c.q. herzien voor de navolgende gedeelten der gemeentes a. Soesterberg, waarbij o.m. is uitgezonderd het gebied, opge nomen in het uitbreidingsplan in onderdelen Amersfoortse- straat b. de wijken Soest dijk en 't Hart met uitzondering van de gedeel ten opgenomen in de uitbreidingsplannen Rijksweg en Industrie terrein nabij 't Hart; c. een gedeelte gelegen rondom de oude N.H.I-Cerk; d. enige percelen, gelegen aan en nabij het ICerkpad N.Z. en het Kerkpad Z.Z. (1-2432). De wethouder VAH ZADELHOFF wijzigt namens B&W het voor stel door sub b in plaats van:,Rijksweg" te lezen? Rijksweg, La- zarusberg Voorts deelt hij mede, dat de commissie voor het Grondbe drijf dit voorstel heeft aanvaard. Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER brengt de Raad het verzoek van de heer Butzelaar over om na het sluiten van de vergadering nog enkele minuten bijeen te blijven. Voorts is het hem een genoegen te kunnen mededelen, dat de raadsleden individueel hebben beslo ten uit sympathie met het afstaan van een deel van het loon door het gemeentepersoneel ten gunste van de Vluchtelingen hulp ƒ.2,van het presentiegeld voor deze avond voor het zelfde doel beschikbaar te stellen. Hierna sluit de Voorzitter, te 23.20 uur, de vergade ring Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 26 november 1954. De Secretarie, De Voorzitter Typ.sAB

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 416