Nr. 10. 26 November 1954 179. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 26 November 1954 te 19.15 uur, VOORZITTER; de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M. Pesten. Tegenwoordig de leden; J, van den Arend, A. Brouwer, H.A, Butzelaar, H.J.S, ClemensT. Dorrestei jn, P. G-rift, II. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, me vrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G, van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving; de heer C. van Andel. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule Daarop deelt hij mede, dat de heer Van Andel wegens ziekte verhinderd is deze vergadering bij te wonen. Vervolgens zegt spreker, dat door zijn mededeling in de vorige vergadering omtrent het afstaan door de raadsleden van 2,-- van hun presentiegeld van die vergadering voor de ontheemden misverstand is ontstaan, doordat hij heeft verzuimd het bedrag van 2,toe te lichten. De bedoeling van de raadsleden is geweest zich met de ambtenaren solidair te ver klaren door eveneens ongeveer een uur loon af te staan. Door het achterwege blijven van deze toelichting zijn in de pers speculaties gemaakt, die bezijden de waarheid waren, zoals dat met speculaties wel meer het geval is. Voorts deelt spreker mede, dat aan het einde van deze vergadering een toelichting zal worden gegeven op het ontwerp- uitbreidingsplan Soestdijk en t Hart, terwijl het in de bedoeling ligt de begroting op 13 December in de afdelingen en op 22 December in het openbaar te behandelen. De heer A.P, HILHORST zegt, dat hij op deze laatste da tum, een Woensdag, verhinderd zal zijn. De VOORZITTER zegt, dat 22 December een streefdatum is, en dat zal worden nagegaan, of het mogelijk is een andere datum te kiezen. 78. Vaststelling van de notulen der openbare en besloten vergade ringen d.d. 14 September, 22 October en 29 October 1954. Nadat de VOORZITTER op bladzijde 158 van de notulen van de openbare vergadering d.d. 22 October 1954 in de vijfde regel van onder het woord "kamers" heeft veranderd in; slaap plaatsen, worden de notulen dezer vergaderingen, overigens ongewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 179. Ingekomen stukken; a. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Einanciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeen ten betreffende contröle administraties met voorstel van B&W om dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer ORANJE wijst er op, dat het Gasbedrijf bij de contröle 8000,in kas en ruim 4000,op de postreke ning had, terwijl is voorgeschreven, dat er nimmer meer in kas mag zijn dan 2000, De VOORZITTER neemt aan, dat de contröle heeft plaats gevonden onmiddellijk nadat incasso had plaats gehad. De heer ORANJE meent dan te mogen aannemen, dat het geld - daarna - I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 418