26 November 1954- 180. daarna is gestort. Het rapport wordt aangenomen voor kennisgeving. b. Verzoek van het Bestuur van de Van der Huchtschool om medewerking voor de aanschaffing van elf banken met voorstel van B&W om dit verzoek om prae-advies in hun handen te stellen. Overeenkomstig het voorstel van B&W wordt dit ver in hun handen gesteld om prae-advies. c. De VOORZITTER stelt hierop aan de orde een verzoek van enige winkeliers om ontheffing te verlenen van de des betreffende bepaling van de Winkelsluitingswet en het sluitingsuur voor de winkels voor Zaterdag 27 Novem ber 1954 vast te stellen op des avonds 9 uur. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft van de secretaris van de winkeliersvereniging de telefonische mededeling gekregen, dat deze vereniging in het geheel niet voor in williging van bovenstaand verzoek is. De vergadering van deze vereniging, waarop deze zaak is besproken, heeft be sloten geen verzoek in te dienen als thans toch is inge komen. Gezien het besluit van de winkeliersvereniging zou het toch vreemd zijn, indien de Raad aan het verzoek van enkele adresserende winkeliers zou voldoen. De heer BROUWER merkt op, dat het verzoek noch van de middenstands-noch van de winkeliersvereniging is uit gegaan, terwijl de Raad z.i. alleen heeft te beslissen op verzoeken van een vereniging. De meeste winkeliers zijn absoluut tegen het langer openhouden van de winkels op morgenavond De heer VAN WELY vraagt door wie het verzoek is in gediend. De VOORZITTER deelt mede, dat het verzoek door en kele winkeliers is ondertekend. Het is een tot de Raad gericht verzoek, zodat het wel moet worden behandeld. De winkeliersvereniging is ook geen officiële vereniging; de middenstandsvereniging is dat min of meer. De Raad kan op ten hoogste 21 dagen per jaar ontheffing van het wettelijke sluitingsuur verlenen en aangezien van die 21 dagen geen enkele is opgenomen, is er wat dat betreft geen bezwaar. Wordt de ontheffing verleend, dan kunnen degenen die dat wensen tot des avonds 9 uur openblijven, maar het is geen verplichting, zodat degenen die er niets in zien kunnen sluiten. Een van de adressanten is be stuurslid van de winkeliersvereniging. Daar in de omrin gende gemeenten ontheffing is verleend, zou de bevolking daar wel kunnen kopen, maar wanneer het verzoek niet wordt ingewilligd, niet in Soest. Spreker acht het verstandig degenen die uit een oogpunt van zakelijk belang het wenselijk achten de winkels open te houden, daartoe ge legenheid te geven. Mevrouw LANDWEER-de Visser acht dit niet juist, omdat de tegenstanders dan enigszins worden gedwongen hun winkels open te houden. Zij vindt het oncollegiaal, dat enkele winkeliers tegen het besluit van de vergade ring in een adres tot de Raad richten. De heer CLEMENS neemt aan, dat een minderheid het - niet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 420