26 November 1954 - 1 81 niet met het besluit van de vergadering eens is geweest en- hij zou deze minderheid niet dwars willen zitten. De heer ZOETELIEF sluit zich aan bij het standpunt van mevrouw Landweer-de Visser. De heer R. HILHORST waarschuwt er tegen het verzoek in te willigen, omdat de Raad dan te hooi en te gras verzoeken zal krijgen van groepjes winkeliers, welke verzoeken dan even eens ingewilligd zullen moeten worden. In de organisatie wordt een zaak van alle kanten bekeken en in de Raad alleen van de zijde van een bepaald aantal winkeliers. Op deze wijze zou de meerderheid worden gedwongen tegen haar wil de winkel open te houden. Mevrouw POLET-Musler acht het niet de taak van de Raad de wijze te bespreken, waarop de winkeliers zich binnen hun eigen vereniging gedragen. Als de vereniging over discipli naire maatregelen beschikt om haar leden tot de orde te roepen, moet zij het zelf maar uitvechten. Het is jammer, dat de Voorzitter niet heeft medegedeeld tot welke branches de in dieners van het verzoek behoren. Voor verschillende ouders is het erg prettig samen boodschappen te kunnen doen als de kin deren in bed liggen en daar bovendien bij de vacantiere geling is gebleken, dat de Raad zich over het personeel geen zorgen behoeft te maken, is spreekster voor inwilliging van het ver zoek De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat men pas op het laatste moment heeft gemerkt, dat in Hilversum de winkels openblijven, terwijl daarover in Amersfoort nog onderhandelin gen met B&W worden gevoerd. Sommige winkeliers in Soestdijk zijn bang voor de concurrentie van Hilversum. Mevrouw LANDWEER-de Visser vindt het niet juist, wanneer het buiten de vereniging omgaat. De Secretaris daarvan heeft het in het Soester krantje moeten lezen. De wethouder VAN ZADELHOFF wijst nog op de moeilijke situatie van de middenstand. Wanneer een aantal mensen met behoorlijke zaken een dergelijk verzoek doet, durft spreker het niet aan het af te wijzen. De VOORZITTER deelt in antwoord aan mevrouw Polet mede, dat het adres is ondertekend door de houders van een bazar, van een radiozaak, een banketwinkel, een zaak in herenmode artikelen, een sigarenwinkel, een kruidenierswinkel en nog een sigarenwinkel. In de week na 27 November bestaat ingevolge de Winkel sluitingswet de vrijheid om de winkels open te houden, zodat degenen die daar tegen zijn, door de wetgever zelf in de ver velende positie zijn gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de winkels in de naaste omgeving van Soest morgenavond open zijn en daarom zou spreker het betreuren, indien de Raad de winkeliers in de gemeente daartoe niet in de gelegenheid zou stellen. Toen de vergadering van de winkeliersvereniging heeft besloten geen adres tot de Raad te richten, stond men er ge heel anders tegenover. De adressanten zijn toen ook niet van oordeel geweest, dat het wenselijk was een adres tot de Raad te richten. Al heeft die vergadering het besluit bij meerder heid van stemmen genomen, dan tast de Raad toch geheel in - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 422