-- 26 November 1954- -- 182. het duister omtrent de wensen van de winkeliers op dat punt. Op zo'n vergadering is een toevallig aantal leden aanwezig. Om het inzicht van de winkeliers te peilen zou een enquête nodig zijn, die misschien een geheel ander resultaat zou opleveren dan de vergadering, die door slechts een klein percentage van de winkeliers wordt bezocht. Dat de verga dering van de winkeliersvereniging het toentertijd niet wenselijk heeft geacht een adres tot de Raad te richten zegt nog niet, dat de winkeliers het toentertijd niet wen selijk hebben geacht. Sn bovendien is het zeer goed moge lijk, dat degenen die het toentertijd niet wenselijk hebben geacht, het nu wel wenselijk oordelen. Principieel wil spreker de zaak aldus stellen? Zaterdag 27 November is kennelijk een zeer belangrijke dag voor de winkeliers; sommigen van hen vragen vrijheid op die dag langer open te blijven; zij zien daar wat in; dat is voldoende argument om hun die vrijheid te geven. Hevrouw LANDWEER-de Visser wijst er op, dat het ver zoek door slechts een kleine groep is ingediend en dat de winkeliersvereniging geen verzoek heeft gedaan, omdat deze Zaterdag verleden jaar zo weinig heeft uitgewerkt. De heer SCHAAFSMA is het niet eens met de Voorzit ter. Wanneer een organisatie een standpunt inneemt, gaat spreker bij voorkeur met de organisatie in zee. De organi satie vertegenwoordigt de groep en met het standpunt van de organisatie behoort meer rekening te worden gehouden dan met dat van enkelen van haar leden» De VOORZITTER kan het voor een gedeelte met de heer Schaafsma eens zijn, maar is van oordeel, dat de organisa tie toch niet voor de winkeliers kan spreken. Bij het ma ken van een vacantieregeling wordt een enquête onder de individuele bedrijven gehouden. Hier was geen gelegenheid om te enqueteren en de Raad kan geen besluit nemen in de overtuiging, dat de meerderheid of een minderheid erachter staat. Een groep met nogal gevarieerde branches vraagt echter de vrijheid, die men ook in de omgeving heeft. Laten wij hun, zegt spreker, die vrijheid geven. Er is gesproken over het kleine aantal onderteke naars, maar het adres is te elfder ure ingediend en op de vraag door hoevelen het moest worden ondertekend, werd vanuit het Gemeentehuis medegedeeld, dat één handtekening formeel voldoende was, maar dat het beter was het door en kelen te laten ondertekenenHet is dus slechts een klein groepje, maar hierin kan niet een soort enquête worden ge zien; omtrent het standpunt van de gezamenlijke winkeliers zijn geen definitieve gegevens aanwezig» Het 12 tegen 6 stemmen wordt hierop besloten tot inwilliging van het verzoek. Voor hebben gestemd de leden; Grift, ClemensVan den Arend, Pieren, Van Zadelhoff, Dorresteijn, De Haan, IClarenbeek, mevrouw Polet-HuslerVan Wely, Butzelaar en Oranje Tegen hebben gestemd de leden; Zoetelief, Schaafsma, mevrouw Landweer-de Visser, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst en Brouwer. - 179 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 424