-- 26 November 1954 183. 179. d. Verzoeken van het bestuur van de Vereniging "De School met den Bijbel" om medewerking ingevolge art. 72 der L.O.wet 19 20 met voorstel om deze verzoeken in handen van B&W te stellen om prae-advies betreffende? 1. de aanschaffing van zes banken voor de "Insingerschool"5 2. voor de aanschaffing van twee en dertig banken en een drie-delige kast voor de "Da Costaschool" 3. voor de aanschaffing van diverse benodigdheden voor de Chr. U.L.0.school aan de Prins Bernhardlaan. Overeenkomstig het voorstel van B&W worden deze verzoe ken in hun handen gesteld om prae-advies. 180. a. Voorstel tot verlenging van de termijn van ontruiming van diverse onbewoonbaar verklaarde woningen (1-548). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 180. b. De VOORZITTER stelt voorts naar aanleiding van een heden morgen ingekomen advies van de Provinciale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting voor het perceel Korte Brink- weg 16 onbewoonbaar te verklaren. Het wordt door de eigenaar bewoond, die voornemens is het af te breken en te herbouwen. Opdat hij de premie voor krotopruiming deelachtig kan worden, moet het perceel eerst onbewoonbaar worden verklaard. Van daar sprekers voorstel. Het voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 181. Schrijven van J.C. Swager te Soest met betrekking tot een door hem aangevraagde bouwvergunning, met voorstel van B&W (1-549 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 182. Voorstel tot het toekennen van een bijdrage in de door het onderwijzend personeel van de Groen van Prinstererschool te volgen cursussen (1-544). De VOORZITTER deelt mede, dat de Financiële Commissie zich met het voorstel kan verenigen, indien de bijdrage uit sluitend wordt verstrekt aan onderwijzers, die een streek- conferentie bezoeken. Het voorstel wordt met inachtneming van de opmerkingen der Financiële Commissie zonder hoofdelijke stemming aange nomen 183. Voorstel tot het verhogen van een tegemoetkoming ingevolge artikel 13 van de L.O.-wet 1920 (1-556). De heer ORANJE vraagt, of het meisje, dat zich niet van het station naar de school kan begeven, invalide is. De heer PIEREN deelt mede, dat het een debiel meisje be treft De heer ORANJE wil er dan verder het zwijgen toe doen, maar merkt nog op, dat hetgeen de heer Pieren mededeelt niet blijkt uit de stukken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. 184. Voorstel tot het in beroep gaan van de beslissing van Gedepu teerde Staten, waarbij bepaald is, dat medewerking moet wor den verleend tot de stichting van een school voor b.l.o. op het terrein van het sanatorium "Zonnegloren" (1-5 57). - 185 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 426