26 November 1954 -184. 185. Voorstel tot het overdragen van de bevoegdheid aan B&W tot verkoop van goederen van geringe waarde gedurende het jaar 1955 (1-546/2456). 186o Voorstel tot wijziging van de Verordening, regelende de voorwaarden voor de levering van gas door het Gemeente lijk Gasbedrijf (1-545/2466), 187. Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan het Col legium Musicum Ultrajeotinum i.v.m, een kamermuziekuit voering in 1954 (IAD-554). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 184-187 besloten. 188. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan de inrich ting van de speeltuin van de speeltuinvereniging ,Mt Hart" (III-558). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. De heer Grift verkrijgt op zijn verzoek aantekening dat hij buiten stemming is gebleven. 189. Voorstel tot herbenoeming van een lid van het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon (III-550). De VOORZITTER verzoekt mevrouw Polet-Musler en de heer A.P. Hilhorst met hem het stembureau te vormen. Met algemene (18) stemmen wordt herbenoemd de heer A.G. Hilhorst, De VOORZITTER dankt mevrouw Polet en de heer A.P. Hilhorst voor de genomen moeite. 190. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend subsidie aan de R.K. Uitleenbibliotheek (IV-553). 191Voorstel tot het verlenen van machtiging aan Burgemeester en Yfethouders tot het opnemen en beleggen van kasgelden in 1955 (IV-552). 192. Voorstel tot het aangaan van rekening-courant-overeenkom sten met woningbouwverenigingen (IV-551). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 190-192 besloten. 193. Benoeming bestuursleden van de stichting Soester Natuur bad (IV-547). De VOORZITTER verzoekt mevrouw Polet-Musler en de heer A.P, Hilhorst met hem wederom het stembureau te vormen. Uit de Raad worden herbenoemd de heer C. van Andel met algemene (18) stemmen, de heer R. Hilhorst met 17 stemmen, terwijl 1 stem blanco was uitgebracht en de heer P.C. Pieren met 17 stemmen, terwijl 1 stem blanco was uitgebracht Voorts worden herbenoemd met algemene (18) stemmen mevrouw C.G.Schuuring-van Goor en de heren H.J.Brink, J.M. Hoppenbrouwers en A,Th.M.Splinter De heren R. HILHORST en PIEREN, ter vergadering aanv^ezig, verklaren de benoeming te aanvaarden. 194. Voorstel tot vaststelling van een beheersverordening voor het openbaar slachthuis IIV-555/2487 De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie van het Openbaar Slachthuis zich met het voorstel heeft verenigd. Een van de leden van deze commissie dringt er echter op aan, dat de tabel van afschrijvingen als bedoeld in arti- - kei -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 428