- 21 - ONTTREKKEN VAN WEGEN AAN HET OPENBARE VERKEER. -1.811.111.8 Verzoek N.V.Nederlandse Spoorwegen te Utrecht tot onttrekking aan het openhaar verkeer van een gedeelte van weg nr 6J29 okt. '54 168 VOORWERPEN IN -1 .811 .111 .91 WEGEN Verlenen zakelijk recht op diverse percelen grond te Soesterberg aan de N.V. P.U.E.M. onder in trekking van het terzake eerder genomen besluit.. Verlenen zakelijk recht op grond aan de Noorder- weg en Stadhouderslaan aan de N.V. P.U.E.M Verlenen zakelijk recht aan de N.V. P.U.E.M. voor het leggen enz.van kabels ZORG VOOR WATEROVERGANGEN. -1.811.122 Onderhoud pont Grote Melm ZORG VOOR MIDDELEN VAN VERVOER TE LAND. -1.811.113 Raadslid Van Andel dringt aan op een auto busverbinding met Hilver sum Plaatsing van een wacht huisje bij de halte "Ons Belang" te Soester berg van de N.B.M VERORDENING OP DE OPENBARE WEGEN, HET OPENBAAR WATER EN DE GEMEENTEKADE. -1.811.12 Wijziging van de verorde ning VERKEERSMAATREGELEN. -1.811.122 Maatregelen ter voorko ming van verkeersongeval len te Soesterberg. Maatregelen ter voorko ming van verkeersongeval len te Soesterberg Raadslid R. Hilhorst ver zoekt plaatsing waarschu wingsbord op de Beuken laan-Ni euweweg I.v.m. niet aanwezig zijn borden aangevende voet en rijwielpad Middelwijk straat doet voorzitter suggestie bij begin derge lijke pade op de weg een voetganger resp.wielrijder te schilderen 15 juni '54 108 14 sept.54 148 28 dec. '54 248/249 22 dec. '54 227/228 25 febr154 21/22 31 mei '54 71 31 mei '54 71 15 juni '54 76/79 28 juni '54 94x112 14 sept.'54 154 14 sept154 1 54

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 42