26 November 1 954 185. kei 7 van het ontwerp ook inderdaad, hij afzonderlijk raadsbe sluit wordt vastgesteld. De tot nog toe bij andere bedrijven gevolgde methode, volgens welke de afschrijvingen jaarlijks bij de begroting worden geregeld, komt dit lid niet juist voor. Hij acht deze methode in strijd met de desbetreffende bepalingen in de beheersverordeningen He wethouder VAN HEN ARENH citeert het eerste lid van artikel 7? "He afschrijving op de vaste bezittingen van het bedrijf geschiedt volgens een tabel, waarop de afschrijvingen in honderdsten van de aanschaffingswaarden van die bezittin gen worden uitgedrukt." In de commissie was bij de behande ling van de begroting voor het slachthuis aanwezig een staat van afschrijvingen, zoals die ook bekend is bij het gasbedrijf en waarin tot uitdrukking komt het percentagedat op de ver schillende onderdelen wordt afgeschreven. Een lid van de Commissie voor het Slachthuis meende, dat de tabel van af schrijvingen bij afzonderlijk raadsbesluit moest worden vast gesteld, terwijl daartegenover werd beweerd, dat de bij de be groting gevoegde staat evengoed kan functionneren als tabel van afschrijvingen. Het is misschien te ondervangen door onder de bij de begroting vast te stellen lijst van afschrij vingen te zetten? Vastgesteld door de Raad in zijn vergadering van ..00. He VOORZITTER wijst er op, dat in de rekenings- en be grotingsvoorschriftten staat voorgeschreven, dat bij de be groting de staat van afschrijvingen voor de bedrijven moet worden overgelegd. He Raad moet het dus doen bij de begroting. He heer ORANJE deelt mede het lid van de Commissie voor het Slachthuis te zijn, dat de opmerking heeft gemaakt. Hij is van oordeel, dat de opmerking van de Voorzitter alleen slaat op de staat van afschrijvingen, die bij het desbetref fende begrotingsjaar hoort. He VOORZITTER zegt, dat in de begroting van elk bedrijf een staat wordt opgenomen van de kapitaalsgoederen, de aan- schaffingswaarde daarvan en het percentage van de afschrij vingen, dat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Theoretisch is het dus mogelijk het afschrijvingspercentage bij de be handeling van de begroting te wijzigen, al gebeurt dit na tuurlijk niet. He heer ORANJE is van oordeel, dat wanneer artikel 7 wordt aangenomen, de Raad gehouden is zich naar dat artikel te gedragen. Indien de Raad zich met de Voorzitter op het standpunt stelt, dat het bij de begroting kan gebeuren, is artikel 7 overbodig. Z.i. is dit echter niet het geval, omdat dit artikel eist, dat de afschrijvingspolitiek wordt vastge legd voor de gehele toekomst, hetgeen thans bij het opzetten van het slachthuis behoort te geschieden, He VOORZITTER wijst er op, dat bij elke begroting twee besluiten worden genomen? één tot vaststelling van de begro ting en één tot vaststelling van de afschrijvingspercentages Aangezien de begroting berust op de afschrijvingspercentages, is het rationeler tegelijk met de begroting de afschrijvings percentages vast te stellen. Het is bij de begroting altijd mogelijk het afschrijvingspercentage te wijzigen, bij voorbeeld - door -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 430