-- 26 November 1954 188 De heer ORANJE; Inderdaad, mijnheer de Voorzitter. Daarom dient het afzonderlijk aan de Raad te worden voor- p*0 1g g cl o De SECRETARIS zegt, dat het bij de begroting toch mogelijk moet zijn de afschrijvingspercentages te ver hogen of te verlagen. De heer ORANJE; De ratio van het artikel is juist te voorkomen, dat verliezen worden weggewerkt door de afschrijving te verlagen. De VOORZITTER zegt, dat de Raad zich bij het vast stellen van de afschrijvingspercentages zeer goed moet realiseren, of zij juist zijn, omdat het wenselijk is ze een reeks van jaren te handhaven. De heer ORANJE zegt, dat het eerste besluit wel een antecedent, maar geen voorschrift is. Hij houdt zich er van overtuigd, dat in geen enkel besluit staat; gele zen artikel 7 De SECRETARIS zegt, dat Gedeputeerde Staten alleen verlangen het overleggen van de tabel, maar geen geconci pieerd besluit. De heer ORANJE; Maar B&W voeren het beheer en niet Gedeputeerde Staten. De SECRETARIS; Als de Raad maar vaststelt de af schrijvingspercentages, is aan het artikel voldaan. De begrotingspositie kan een gerede aanleiding zijn in deze percentages wijziging te brengen. Daarom worden de vast gestelde percentages telkenjare bij de begroting opnieuw bezien, of er eventueel voor een hogere afschrijving aan leiding is. De heer SCHAAESMA vraagt, hoe groot het personeel van het slachthuis zal worden, of eventueel vervanging van leden van het personeel van het slachthuis door ander gemeentepersoneel kan geschieden en of de arbeidsvoorwaar den van het personeel van het slachthuis via het Georga niseerd Overleg zullen worden vastgesteld. Ten slotte in formeert spreker naar de positie van de keurmeester. De VOORZITTER wijst er op, dat de door de heer Schaafsma ter sprake gebrachte punten niet de verordening raken en beter bij de begroting behandeld kunnen worden. De wethouder VAN ZADELHOEP deelt mede, dat de ar beidsvoorwaarden reeds in het Georganiseerd Overleg zijn behandeld Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 195. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsver ordening en van rechtspositieregelingen voor het gemeente personeel Dit voorstel wordt door B&W aangehouden. 196. Voorstel tot aankoop van grond, gelegen nabij de Becke- ringhstraat van J. van den Broek en J. Taffijn (V-2457). De VOORZITTER wijzigt het voorstel door punt III van het ontwerp-besluit te schrappen, aangezien het cre- diet reeds is verleend. Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 197 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 436