26 November 1954 -- 190. bewoners van de trap gevallen. In de woningen aan de Generaal Spoorstraat moet nodig een einde worden gemaakt aan de lekkages en moeten ook andere verbeteringen nodig worden aangebracht. Ten aanzien van de dakvoorziening heeft het College rechtskundig advies ingewonnen. Vele raadsleden zullen van de toestand der woningen aan de Generaal Spoorstraat niet op de hoogte zijn. Het rioleringsstelsel is er zodanig, dat soms om de drie weken de beerput moet worden geledigd. Dat het College rechtskundig advies heeft ingewonnen, bewijst dat het met deze kwestie een beetje in de maag zit. Spreker verzoekt over de woningen aan de Raad een Rapport uit te brengen, alsook over de wijze, waarop naar het oordeel van het College voorzieningen moeten worden getroffen om de nu lekkende hui zen bewoonbaar te maken. De wethouder VAN DE AREND deelt mede, dat men op het ogenblik in het kamp van Zeist bezig is maatregelen voor te bereiden. Men schenkt er volledig aandacht aan. De heer PIEREN meent, dat de B.A.B.O.V. in lange tijd niet had geantwoord en afwijzend had beschikt. Is de B.A.B.O.V daarop teruggekomen? De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat er geen afwijzende beschikking is. De VOORZITTER zegt, dat B&W in een vorige vergadering hebben medegedeeld, niet te weten of er antwoord was binnen gekomen. Het antwoord is nog niet binnengekomen en had ook nog niet binnen kunnen komen, omdat men nog bezig is met het onderzoek. Er is dus nog een reële kans, dat "Ons Belang" kan worden aangesloten op de zuiveringsinstallatie. De heer PIEREN wijst er op, dat dit niet mogelijk is vóór de vorst invalt en vraagt zich af, welke consequenties dit voor de bewoners zal hebben. Het is gelukkig geen droge zomer geweest, maar anders zou het in de woningen van "Ons Belang" niet te harden zijn geweest. De wethouder VAN ZADELHOEP werpt de vraag op, of men met gemeentewoningen, dan wel met een woningbouwvereniging heeft te doen en of het aanbrengen van een afrastering aan het Col lege is opgedragen dan wel de taak is van de vereniging. De heer PIEREN? De gemeente heeft te zorgen voor de volksgezondheid. De wethouder VAN ZADELHOEP; De bouwvereniging heeft er voor te zorgen. De VOORZITTER merkt op, dat er dus reeds stappen zijn ondernomen om tot een afdoende regeling te komen. De afras tering is geen zaak voor de gemeente, maar voor de vereniging "Ons Belang"die er op attent moet worden gemaakt daar een afrastering te maken. Mevrouw POLET-MuslerWij hebben het de vorige maal ook besproken; is het toen gebeurd? De VOORZITTER antwoordt ontkennend. De gemeente heeft een oplossing gezocht, wat eigenlijk het werk was van "Ons Belang" maar nu zou hij het toch niet juist achten de in een bepaalde richting gezochte oplossing met andere maatregelen te door kruisen. Op bespoediging van het onderzoek is reeds aangedron gen. Daarnaast zou spreker er bij "Ons Belang" op willen aan- - dringen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 440