coiü 4' 26 November 1954 191. dringen - in ieder geval wanneer het niet gebeurd is en anders bij herhaling -, een omheining te plaatsen, zodat de kinderen niet bij de vuile rommel kunnen komen. De heer ORANJE is van oordeel, dat de gemeente zich niet kan onttrekken aan de verantwoordelijkheid van toe zicht De heer BUTZELAAR meent, dat er van gemeentewege maatregelen kunnen worden genomen om te bereiken, dat "Ons Belang" doet hetgeen noodzakelijk is. Het zou des noods door de gemeente kunnen gebeuren op rekening van "Ons Belang". De VOORZITTER is van oordeel, dat in de eerste plaats "Ons Belang" gelegenheid moet worden gegeven het zelf te doen. De heer PIEREN voorziet, dat het bestuderen van de plannen tijd zal vergen, zodat er vóór de winter geen oplossing wordt gevonden. Als de kwestie van de afrastering met "Ons Belang" wordt aangesneden, kan er tegelijker tijd op worden gewezen, dat het bestuur van de woning bouwvereniging maatregelen moet treffen, opdat het water kan wegvloeien. De VOORZITTER zegt, dat een bericht van die strek king zeker kan uitgaan. De Heer PIEREN trekt, vertrouwende op de toezegging, dat de zaak spoedig zal worden aangesneden en naar een voorlopige verbetering zal worden gestreefd, zijn motie in. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de ver lichting van de trapportalen steeds door het Ministerie van Wederopbouw is tegengehouden, maar dat een of twee weken geleden is toegestaan de kosten van het aanbrengen der verlichting ten laste van de woningen te brengen. Aan de riolering van de nieuwe woningen in Soester- berg is niets te doen. Men kan wel incidentele maatrege len treffen, maar er moet een zuiveringsinstallatie komen B&W hopen zo spoedig mogelijk een daartoe strekkend voor stel te doen. Het rechtskundige advies inzake de daken heeft niet veel uitgehaald, maar het gevolg is geweest, dat de le verancier aan de dakbedekking verbeteringen heeft aange- bracht Over de toestand van de daken zal het College de Raad een rapport voorleggen. Hierna sluit de Voorzitter, te 21.15 uur de ver gadering Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 23 December 1954. De Secretaris, De Voorzitter, TypsR.B. y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 442