No11 22 Decem"ber 1954 192. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Woensdag, 22 December 19 54 te 9.30 uur. VOORZITTER? de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden; C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A.ButzelaarT.Dorresteijn, P.Grift, K. de Haan, R.Hilhorst, H.C.KlarenbeekMevr. S.G.Landweer-de Visser, Dr. D.J.P.Oranje P.C.Pieren, Mevr. S.M.Polet-MuslerJ.A.Schaafs- ma, M.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en JD.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving? de heren H.JSClemens en A.P.Hil- horst De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat de heren A.P. Hilhorst en Clemens verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, de laatste helaas wegens ziekte. Alvorens de agenda aan de orde te stellen wil spreker even stilstaan bij het grote leed, dat de heer Schaafsma en zijn gezin heeft getroffen. Mijnheer Schaafsma, zegt spreker, U kunt er van overtuigd zijn, dat de leden van de Raad zeer met U en de Uwen hebben medegeleefd in de ontzettende dagen, die U achter de rug heeft en waar U nog middenin zit. Wij be seffen, dat menselijke hulp en steun weinig vermogen uit te richten. Moge God U en de Uwen in deze tijd nabij zijn. De heer SCHAAFSMA gevoelt zich gedrongen de Voorzitter dank te zeggen voor de woorden, die deze tot hem heeft gericht. Hij wist, dat er medeleven was, maar dat het zich zo spontaan heeft geopenbaard, telkens wanneer hij met leden van de Raad in aanraking kwam, heeft hem getroffen en de brief, die de Burgemeester hem in deze droeve dagen heeft gezonden, heeft hem verkwikt. Wij beginnen, zegt spreker, iedere raadsvergadering met het aanroepen van de Almachtige God. Wij weten, dat Hij al machtig is en dat wij Zijn doen niet kunnen verstaan. Mijn ge zin en ik hopen ons te buigen onder het leed, dat Hij ons heeft opgelegd en wij hopen, dat Hij ons de kracht zal geven om het te dragen. Spreker zegt alle dames en heren leden van de Raad dank voor hun blijken van deelneming en spreekt de wens uit, dat God hen allen voor een dergelijke zware weg moge bewaren. Alsnu stelt de VOORZITTER aan de orde het eerste punt van de agenda. Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente 'en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van maat schappelijk hulpbetoon voor het dienstjaar 19 55. Algemene beschouwingen. De heer R.HILHORST zegt, dat zijn fractie haar algemene beschouwing over de begroting voor het jaar 1955, de tiende na de oorlog, wil houden met inachtneming van het feit, dat deze begroting een voortzetting is van de gevoerde politiek in deze gemeente na de oorlog. In het komende begrotingsjaar zal het feit worden herdacht, dat tien jaar geleden oorlog en be zetting een einde namen. Bij het einde van de oorlog stond men aan het begin van een nieuw tijdperk en aan het begin van een bijna hopeloos lijkende taak, namelijk om op te bouwen, wat in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 444