22 December 1954 193. de oorlog was vernield en om datgene in te halen, wat in vijf jaar oorlog noodgedwongen achterwege was gebleven. In de gemeente Soest met haar zich sterk uitbreidende be volking was een groot woningtekort ontstaan, het wegennet was verwaarloosd en het natuurbad bijna gesloopt. Dit zijn maar enkele dingen, waarvoor het gemeentebestuur zich zag geplaatst. Daar kwam nog bij, dat door verschillende om standigheden reeds voor de oorlog aan enige belangrijke en onmisbare dingen in de gemeente geen aandacht was besteed, o.a. trottoirs, riolering en werkgelegenheid voor een deel der inwoners. De moeilijke taak om al deze problemen op te lossen werd door het gemeentebestuur - dit is het College van B&W en de Raad - krachtig ter hand genomen aan de hand van vastomlijnde plannen, rekening houdende met de financiële mogelijkheden en zich er goed van bewust zijnde, dat dit herstel een kwestie van jaren zou zijn. De woningbouw werd ter hand genomen* geheel nieuwe woonwijken werden gebouwd. Het uitbreidingsplan werd krachtig ter hand genomen en kreeg spoedig vaste vorm. Met de riolering werd begonnen, wegen werden vernieuwd en trottoirs werden aangelegd. Het natuurbad werd hersteld en een industrie-terrein aangewezen, terwijl tevens krach tig werd gestreefd naar aantrekking van lichte industrie. Ook op sociaal gebied paste men zich aan bij de nieuwe tijd en bij verbeteringen op dit gebied stond Soest steeds vooraan. Aandacht werd besteed aan de volksgezond heid. De schoolartsendienst kwam tot stand en verschillen de subsidies werden verleend. Nieuwe moderne scholen wer den gebouwd en nog meer zijn in voorbereiding. Ook de sport kreeg de belangstelling, die haar toekwam. Het is niet moeilijk in deze gemeente de vooruitgang aan te wijzen en Soest kan de toets der critiek met ande re gemeenten doorstaan. De goede samenwerking tussen het College en de Raad, en ook de goede samenwerking tussen de verschillende raadsfracties, in de loop der jaren heb ben er zeker veel aan bijgedragen, dat deze vaste koers in het belang der gemeente kon worden gehouden, zodat men thans met enige voldoening op de afgelopen jaren kan terugzien. De fractie van de K.V.P. wil dan ook haar dank uitspreken aan B&W en aan alle fracties voor de prettige samenwerking. Zonder deze samenwerking zou dit alles zeker niet bereikt zijn. Er is natuurlijk nog genoeg te wensen. Vele wensen had sprekers fractie liever gauwer vervuld gezien, maar men kan geen ijzer met handen breken en de financiële mogelijkheden zijn nu eenmaal beperkt. Zoals reeds gezegd, is de begroting voor 1955 een voortzetting van de tien jaar geleden ingeslagen weg. Be langrijke veranderingen zullen door de K.V.P-fractie zeker niet worden voorgesteld, maar zij zou toch wel enige algemene opmerkingen willen maken. WoningbouwVan de in 1953 voor de jaren 1954-1956 toegewezen woningen plus de extra toewijzingen zijn nog 213 woningen over, die in 1955-1956 moeten worden gebouwd. Spreker dringt er op aan, dat dit aantal ook eind 1956 gereed is. Het college zal, indien het dit tot stand wil brengen, in 1955 snel met de aanbestedingen dienen te be ginnen. Tevens vraagt de fractie zich met bezorgdheid af, - of -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 446