22 December 1954 194. of er, als deze woningen zijn gebouwd en de nieuwe toewijzin gen zijn verkregen, er wel bouwgrond beschikbaar zal zijn. Spoedige verwezenlijking van het plan achter het perceel van wijlen notaris Dammers en van de bebouwing van de noordhelling van de Eng is dan ook dringend noodzakelijk. Met spoed zullen de voorbereidende werkzaamheden ter hand dienen te worden ge nomen. Het vraagstuk van kleine één-verdiepingswoningen heeft de aandacht van de IC.V.P-fractieZij is van mening, dat de bouw van minstens een tiental van deze woningen noodzakelijk is om diegenen, die nu een groot huis bewonen en wel een kleinere woning zouden willen accepteren, te kunnen helpen. Voor oudere mensen en mensen zonder kinderen zou dit een oplossing zijn. Het vraagstuk van woningen voor ouden van dagen zal alleen kunnen worden opgelost door kleine woningen in de nabijheid van een verzorgingshuis, omdat bij de ouden van dagen op den duur de verzorging een grote rol gaat spelen. Volgens sprekers fractie is dit werk voor het particulier initiatief. Het is dan ook verheugend, dat op Braamhage van particuliere zijde binnenkort zulk een verzorgingscentrum zal worden gebouwd door de Vrijzinnig-Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg. Mogen spoedig anderen volgen. De onbewoonbaar verklaarde woningen in de gemeente moeten zo spoedig mogelijk ook werkelijk niet meer worden bewoond. Zij moeten verdwijnen. Aankoop door de gemeente van deze wonin gen zou een oplossing zijn. Anders zullen deze bouwvallen blij ven staan en voor andere doeleinden dan bewoning worden ge bruikt, terwijl zij de gemeente blijven ontsieren. Spreker ver zoekt het College dit vraagstuk in studie te nemen. OnderwijsHet uitblijven van een ambachtsschool is zeer teleurstellend. Hierbij moet spoed worden betracht. De scholenbouw in de gemeente gaat over het algemeen goed, maar te Soestdijk is een tweede rooms-katholieke school drin gend noodzakelijk. Met het subsidie van f. 35.-- voor het kleuteronderwijs kan de K.V.P.-fractie zich verenigen. Zij is echter van mening, dat hiermede het maximum-subsidie is bereikt, dat de gemeente aan het kleuteronderwijs kan geven. Sociale Zaken. Sprekers fractie heeft met vreugde de vol doening van 'Eet College gelezen over de werkplaats voor moei lijk plaatsbaren, want zij is van mening, dat deze werkplaats goed werk verricht en noodzakelijk is. Zij hoopt, dat het ruimtevraagstuk spoedig zal kunnen worden opgelost. Laat het wachten op een regionale oplossing niet de oorzaak zijn, dat van de ingeslagen weg wordt afgeweken. Als het gezamenlijk met andere gemeenten niet wil lukken, laat de gemeente Soest het dan doen als zij het nu doet; het gaat goed. Ook de fractie van de IC.V.P. betreurt het, dat een belang rijke kerkelijke groepering het belang van de gesubsidieerde gezinsverzorging niet inziet. Uitbreiding van dit werk in deze gemeente is dringend noodzakelijk. De gemeente heeft de subsi diemogelijkheid geopend, particuliere verenigingen of stichtin gen moeten het overige werk doen. VolksgezondheidHet is wenselijk, dat het College aan dringt" op een betere~*samenwerking tussen de schoolarts en de huisartsen. Aan deze samenwerking, die nodig is om het beoogde doel te bereiken, ontbreekt nog wel het een en ander. Het is verheugend, dat de waterleiding in de gemeente zal worden uitgebreid, ook al kost dit de gemeente offers. Op - sommige -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 448