22 December 1954 195 sommige plaatsen in de gemeente is de watervoorziening zo slecht, dat zij een werkelijk gevaar inhoudt voor de volks gezondheid. Naar spreker hoopt, zal de Raad spoedig kunnen kennis nemen van het beloofde rapport over het badhuis. Dit geldt eveneens voor het basisplan voor het Natuurbad. Bescherming Bevolking. De B.B. baart sprekers fractie zorg. Nog steeds zijn dê~*blokploegen niet compleet, ter wijl het materiaal aanwezig is. Spreker weet, dat door het College en anderen gedaan wordt wat mogelijk is. Maar ook dit werk kan niet slagen, als de bevolking, in wier eigen belang de B.B. is opgericht en waarvoor grote bedragen aan geld worden besteed, niet medewerkt. Een nieuwe wervings campagne is dringend noodzakelijk. De storm, die in de af gelopen nacht de dijken beukte, moge de inwoners van Soest de ogen openen en hun doen inzien, dat men altijd paraat moet zijn om zichzelf en anderen tegen rampen te bescher men. SportIn de aangeboden begroting wordt geen oplos sing voorgesteld voor de zo hoog nodige sportvelden en zaalruimten voor binnenspelen. Spreker verzoekt echter het College in 19 55 de plannen hiervoor gereed te maken om daarna zo spoedig mogelijk met de verwezenlijking er van te kunnen beginnen. WegennetHet wegennet in de gemeente heeft de ach terst and~loTj na ingehaald. Aandacht zal echter moeten wor den besteed aan de Soester Engweg, de Schoolstraat en het Oude Grachtje. Indien de Rijksweg in de kom van de gemeen te van een gesloten wegdek wordt voorzien, zoals in de Birkt, zal deze weg nog gevaarlijker worden dan hij al is. Oversteken zal levensgevaarlijk worden. Bijzondere aan dacht zal moeten worden besteed aan de veiligheid op alle wegen in de gemeente. De in de begroting aangekondigde ver betering van de Nieuweweg dient zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd. Deze weg moet klaar zijn voor het zo- merseizoen Spreker eindigt met de wens, dat 19 55 voor het Colle ge van B&W, voor alle leden van de Raad, voor alle ambte naren in dienst van de gemeente en voor de gehele bevol king van Soest een goed jaar moge zijn en dat Gods zegen moge rusten op al het werk van de gemeente. De heer SCHAAPSMA spreekt namens de protestants- christelijke fractie zijn dank uit voor hetgeen men door Gods goedheid in het afgelopen jaar heeft mogen beleven. Het bijna verstreken jaar is een zeer bijzonder jaar ge weest. In de eerste plaats moet men er dankbaar voor zijn, dat in Europa de vrede is bewaard en dat de oorlog zich elders niet heeft uitgebreid, maar integendeel is terug gedrongen. Ook Nederland heeft daar zijdelings de rijpe vruchten van genoten. De algemene toestand overziende kan men niet anders zeggen, dan dat de gemeente Soest vooruitgegaan is. Men kan daar echter aan toevoegen, dat die vooruitgang het gehele vaderland betreft, ja in zeker opzicht zelfs de gehele wereld. Waar de vrede werd bewerk stelligd, hebben handel en verkeer zich tussen de volke ren uitgebreid, waardoor de welvaart is toegenomen. Die toename van de welvaart heeft zich ditmaal op een zeer bijzondere wijze gedemonstreerd. In het begin van October heeft de zogenaamde zevende loonronde plaats ge had. Op zichzelf is het niet zoiets bijzonders, dat 6fo - op -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 450