22 December 1954 196, op de lonen wordt gelegd. De motivering die ervoor werd gege ven, was echter wel van betekenis. Meermalen zijn in de loop der jaren verhogingen van de lonen moeten worden doorgevoerd, omdat de kosten van het levensonderhoud zoveel hoger waren ge worden; kortom, ter compensatie van geleden verlies. Maar de 6/4 loonsverhoging van October kon worden beschouwd als een verruiming van het levenspeil, In hoeverre de huismoeders dit zullen beamen, laat spreker in het midden. Het is echter een feit, dat het door de vrede mogelijk is geworden deze loonron- de van 6/4 door te voeren. Algemeen constateerde men in de krin gen van de economiegeleerden een zekere levensverruiming. Dit feit staat niet op zichzelf, maar houdt verband met de algeme ne economische toestand. Het valt niet te betwisten, dat ook de algemene economische toestand van het vaderland in het bijna afgelopen jaar vooruitgaande is geweest. De protestants- christelijke fractie is dankbaar voor deze verbetering en voor het feit, dat God in deze een zekere uitkomst heeft gegeven, waardoor de Nederlanders iets meer zijn dan dat zij aan het be gin van dit jaar waren. Deze feiten constaterende moet men ook dankbaar zijn voor het economische beleid, dat in ons land is gevoerd Ook in deze gemeente is een goed beleid gevoerd. Spreker hoopt, dat B&W in staat zullen zijn en in staat zullen worden gesteld om dit goede beleid in de toekomst te blijven voeren. In deze beschouwingen wil spreker ook gewagen van de goe de en aangename sfeer, die steeds in de raadsvergaderingen heeft geheerst. Zeker, de meningen botsten wel eens tegen el kander, maar dit was meer een uitwisseling van gedachten dan werkelijke botsingen. De discussies stonden zonder uitzonde ring op een behoorlijk hoog peil. In dit opzicht is de gemeente dus vooruitgegaan. In dit verband past een woord van dank aan de Burgemeester, die aan deze gedachtenwisselingen leiding heeft gegeven. De leiding van de Burgemeester heeft de raads leden meer dan eens met respect, ja zelfs met bewondering ver vuld. Het was niet altijd gemakkelijk om direct het juiste woord te vinden, maar ondanks het feit, dat de discussies een ingewikkeld karakter droegen, waren de sprekers toch bij machte om elkander te begrijpen. Al werd men het niet altijd ganse lijk eens, toch namen de discussies ten slotte een einde met een gevoel van wederzijds respect en hoogachten. Daarvoor brengt spreker dank aan de Voorzitter. Deze dank geldt ook het College van Wethouders, dat de Burgemeester in het besturen van de gemeente ter zijde heeft gestaan. Het besturen van een gemeente bestaat volstrekt niet in het houden van mooie speeches, maar in het beoordelen van de feiten, in het overleg met de verschillende belanghebbenden. Op deze wijze moet men komen tot een conclusie, waarvan de in woners der gemeente practisch en materieel voordeel hebben. Bij de hulde aan het beleid van B&W sluit spreker tevens in, de hulde voor de arbeid door de gemeente-ambtenaren en het gehele gemeentepersoneel verricht. Het gemeentepersoneel heeft zeer sterk medegewerkt om de gemeente in het afgelopen jaar vooruit te brengen. Het personeel heeft werkelijk met energie gewerkt en wanneer de gemeentenaren daar de goede gevolgen van mogen ondervinden, kunnen zij daarvoor niet anders dan dankbaar zijn. Het is verblijdend, dat de woningbouw met energie is door gevoerd. De woningnood is nog lang niet opgelost - wanneer dat zal zijn, is niet te voorzien -, maar er is toch enige ruimte gekomen. Het gemeentebestuur heeft er voor te zorgen, - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 452