22 December 1954 -- 198, men daar bij alle verschil van mening elkander steeds respec teert. Zij is ervan overtuigd, dat alle leden van deze Raad alleen het belang van de gemeente Soest voor ogen hebben en gelooft, dat de goede verhouding voor een deel zeker is te danken aan de wijze, waarop de Voorzitter de raadsvergaderingen leidt. De Voorzitter laat de leden liever in drie of vier ronden spreker, dan dat hij door een stemming een beslissing laat nemen. Daardoor leren de leden van de Raad iets van hun eigen standpunt prijsgeven om tot een gemeenschappelijk stand punt te komen. Van de problemen, waarvoor de Raad zich ook in het nieuwe begrotingsjaar gesteld zal zien, is wel dat van de woningnood het grootst. Geen enkel ander probleem raakt zo direct aan het menselijk geluk als dit. Des te meer betreurt de fractie van de P.v.d.A. met het College de omstandigheid, dat men er niet in is geslaagd de woningwetwoningen voor de toegestane prijs bij een openbare aanbesteding gebouwd te krijgen. De Raad zal er zich dan ook stellig over verheugen, indien het College ook voor deze bouw met een voorstel tot onderhandse aanbesteding zou kunnen komen, mits natuurlijk aan de kwaliteit der woningen geen afbreuk behoeft te worden gedaan. Een ander aspect van de woningbouw is het voorhanden zijn van bouwrijpe grond. Gaarne zou spreekster van het College vernemen, welke garanties er zijn, dat de gemeente hiermede niet op een bepaald moment vastloopt. Gelukkig is het wat de scholenbouw in de gemeente Soest betreft mogelijk een vreugdevoller geluid te laten horen. Het gemeentebestuur zal bepaald op de ingeslagen weg moeten voort gaan en aan ieder schoolgebouw enige kunstzinnige versiering moeten doen aanbrengen. De fractie van de P.v.d.A. is gerustgesteld door de reeds eerder gegeven verklaring, dat bij de aanmelding van leerlingen voor de openbare scholen de souvereiniteit van de ouders meer geëerbiedigd zal worden dan helaas deze zomer het geval is geweest De intensievere bebouwing van de gemeente maakt het vin den van speelruimte voor de jeugd steeds dringender. Spreek ster denkt in dit verband ook aan enige vrije, niet gecivili seerde terreinen, waar de lust tot zelfdoen kan worden botge vierd. Ideaal zou het natuurlijk zijn, wanneer in de verschil lende wijken gelegenheid zou bestaan tot het oprichten van knutselclubjesDit is niet alleen een kwestie van geschoolde leiding, maar ook van ruimte. Dit raakt een ander gemis, waar in dringend moet worden voorzien, namelijk het gebrek aan vol doende en goede zaalruimteGaarne zal spreekster vernemen, hoe het staat met de plannen om tot een oplossing van dit pro bleem te komen. Ten slotte spreekt zij de wens uit, dat spoedig zal worden overgegaan tot het aanstellen van een woninginspectrice en van een assistente bij de kinderpolitie. De heer ORANJE zegt, dat ook de fractie van de V.V.D., terugziende op het afgelopen jaar, aanleiding vindt B&W dank baar te zijn voor wat het College in het belang van de gemeen te verrichtte. Als loyaal opposant schenkt het dubbele vreugde om aan deze waardering uiting te kunnen geven. Overigens sluit spreker zich aan bij de namens andere fracties uitgesproken waardering, alsmede bij de waardering vcor de onderlinge ver houding tussen de fracties. Maar toch hoopt spreker van de zijde van het College in het komende jaar een grotere ontvan kelijkheid en een soepeler toegankelijkheid te vinden voor de - critiek -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 456