-- 22 December 1954 -- 206, gemeentebestuur onttrekt - tussen het College van Gedeputeerde Staten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De begroting wordt sluitend gemaakt met een subjectieve uitkering uit het gemeentefonds. Spreker kan er inkomen, dat de heer Oranje er bezwaar tegen heeft deze subjectieve uitke ring als inkomst op de begroting te brengen. In een bedrijf zal men nooit een inkomst in de begroting opnemen, waarvan men niet zeker is en waarvoor men van derden afhankelijk is. Maar dit gebeurt ook in overleg met Gedeputeerde Staten en het is de practijk, dat het begrotingstekort als subjectieve bij drage van het Rijk wordt geraamd.Dit gebeurt ook in andere ge meenten. De wethouder VAN ZADELHOFF brengt mede namens de andere wethouders dank voor het vertrouwen, dat verschillende spre kers in het College hebben gesteld. Ook zij verheugen zich in de goede samenwerking, die het College steeds van de zijde van de Raad mag ondervinden. In Soest verliest het gemeentebestuur zich niet in onderlinge strijd, maar tracht men gezamenlijk iets op te bouwen in het belang van de gemeente. Misschien worden de beraadslagingen daardoor wat minder attractief, maar het belang der gemeente wordt er op de beste wijze mede ge diend In verband met hetgeen is gezegd over de moeilijkheden bij het verkrijgen van grond deelt spreker mede, dat het uitbrei dingsplan op de Eng binnen vier of vijf maanden gereed zal zijn. Aan de ontwerper van het uitbreidingsplan is daartoe uitdrukkelijk opdracht gegeven en het College heeft het voor lopige schetsplan reeds gezien. Dit uitbreidingsplan is per se nodig, want de grond voor de bouw van woningwetwoningen is practisch in Soest uitgeput. De enige reserve is het plan Van Lenneplaan en Hartweg II. Deze gronden, gevoegd bij de hoe veelheid grond, die in Soesterberg meer dan voldoende voorhan den is, zijn nog voldoende om het restant van de toewijzing 19 54-1956 op te vangen, maar dan moeten nieuwe gronden aange kocht zijn voor het opvangen van de woningwetbouw in de vol gende jaren. In de particuliere sector ligt de zaak veel eenvoudiger. Het plan achter het perceel van wijlen notaris Dammers is uiteindelijk goedgekeurd en daar kan eerstdaags met de exploi tatie worden begonnen. Als reserve is er Braamhage met de achtergelegen grond en in Soest-Zuid is voldoende grond voor particuliere bouw. Het ligt in het voornemen van het College in een in Januari 19 55 te houden raadsvergadering in het openbaar door een deskundige van het Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater en door Ir, Veldkamp een uiteenzetting te doen ge ven omtrent de plannen tot riolering en waterzuivering in Soest, alsmede in Soesterberg. Ook heeft het College een opga ve gevraagd van de kosten van de zuiveringsinstallatie, t.w. van de voorbereidende werkzaamheden, die daaraan verbonden zijn voor Soesterberg. Spreker heeft een onderhoud gehad met het bureau Dwars, Heederik en Verheij en wanneer er geen moei lijkheden komen van de hogere autoriteiten, zal het mogelijk zijn in 1956 of begin 19 57 de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Soest voor de eerste 13.000 inwoners gereed te hebben. Een moeilijkheid is, dat gewacht wordt op de installatie tot ver werking van het huisvuil» Wat de wegen betreft, zijn de Schoolstraat en de Soester Engweg genoemd. Daarop kan bij de behandeling van de begroting worden teruggekomen. Terwijl Ir. van Ernbden voor de Beukenlaan - en -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 472