22 December 19 54 -- 209. moesten worden in ééngezins- en étagewoningen. De heer Oranje maakt een scheve vergelijking. Hij zegts de particulieren kunnen het wel, maar de gemeente kan het niet en hij haalt dan Braamhage aan. Maar Braam- hage is geen woningwet-, maar particuliere bouw, die on der de particuliere financiering valt. Het is overigens bekend, dat ook daar de moeilijkheden groot zijn. Men heeft er de prijs voor de toekomstige bewoners met 10 verhoogd, maar is er nog niet in geslaagd tot een aanvaard bare prijs te komen. Ten slotte ligt de zaak daar betrekke lijk eenvoudig, maar bij woningwetwoningen is de financie ring totaal anders. Wederopbouw heeft een vaste kubieke- meterprijs. Bovendien is de opbrengst van de huizen onvol doende om rente en aflossing en de verdere kosten te dek ken. De Regering verleent een bijdrage, die met de huren voldoende moet zijn om de genoemde lasten op de brengen en dan is het duidelijk, dat men niet boven een bepaalde prijs moet komen. Er kan iets van waar zijn, dat Gemeentewerken met plan nen komt, die wat te duur liggen. Maar wat zijn de in U- trecht over deze woningen gemaakte opmerkingen? Neemt rode in plaats van blauwe pannen; waarom moet er een zolder op die huizen? Waarom moet er een stopcontact op de slaapka mer zitten? Maar dit zijn allemaal wensen uit de Raad. Spre ker wil zich niet achter de Raad verschuilen; ook hij vindt het gerechtvaardigde wensen. Voorts wordt er aanmerking ge maakt op de post hang- en sluitwerk. Daarop hebben B&W nooit willen bezuinigen, want dat is het paard achter de wagen spannen, omdat er eindeloze reparaties uit voortkomen. Spreker moet toegeven, dat de gemeente haar eisen behoor lijk heeft opgeschroefd, maar zij moet dit wel doen, niet alleen omdat de Raad er anders niet mede accoord gaat, maar omdat ook B&W inzien, dat de huizen behoorlijk moeten zijn. Zij zoeken naar de beste wijze om deze huizen gebouwd te krijgen en daarvoor moet de Raad hen even de tijd laten. Een moeilijkheid vormen de zwarte lonen. Daarmede mag Weder opbouw geen rekening houden. Spreker wil niet de indruk wekken, dat Wederopbouw de gemeente tegenwerkt. Als de kos ten te hoog zijn, wordt raad gegeven, maar het betreft dan meestal essentiële dingen, waarvan B&W niet gaarne afstap pen. Zij zijn bereid concessies te doen, bij voorbeeld voor wat het materiaal voor de vloeren betreft, maar er zijn grenzen In het uitnodigen van de Directeur van Wederopbouw ziet spreker weinig heil. De heer SCHAAFSMA heeft met grote belangstelling het betoog van de heer Oranje gevolgd en kan wel iets voor diens denkbeeld om de Directeur van Wederopbouw uit te nodigen voelen. De kwestie van het stagneren van de woningbouw ter plaatse moet inderdaad niet te eng, alleen van het Soester standpunt worden bezien. Spreker gelooft dan ook, dat het inderdaad dienstig kan zijn, wanneer de Directeur van Weder opbouw de Raad enige inlichtingen zóu kunnen verschaffen. De uitkering van f. 132.— per inwoner aan de gemeente Amsterdam maakt inderdaad een geweldig verschil met die aan de gemeente Soest van f. 27.-- per inwoner. Dit verschil zal echter wel gemotiveerd zijn. Amsterdam breidt zich ge weldig uit en wordt een millioenenstadHet gedeelte van Noordholland in de omgeving van Amsterdam, Haarlem en de - Hoogovens -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 478