22 December 1954 212. vastgesteld. De gemeente kan er slechts naar streven zo goed mogelijke woningen te krijgen voor de vastgestelde prijs; gaat zij daar boven, dan kan zij niet bouwen. De vraag van de lieer Oranje komt slechts hierop neer, of de gemeente niet zo hoge eisen stelt, dat de woningen in het landsbelang niet kunnen worden gebouwd. Met hetgeen over aanbesteding is gezegd, is spreker het volstrekt niet eens, maar hij gaat daarop nu niet in. Dat de schuld bij de aannemers ligt, zoals mevrouw Polet opmerkte, durft spreker niet te zeggen, Hij ziet hen van de tegenwoordige woningbouw nog geen millionnair 'worden, want ver- scheidenen gaan failliet. Mevrouw LANDWEER-de Visser bekijkt de zaak van de kant van de woningzoekenden. De wethouder kan de winsten te hoog vinden en willen wachten, opdat er niet te slechte huizen komen, maar daarmede zijn de woningzoekenden niet gebaat. Zij zullen hun eisen willen laten vallen, als zij een tegen de door Weder opbouw vastgestelde prijs gebouwde woning kunnen krijgen. Daar voor zal menigeen gaarne een stopcontact willen laten verval len. Daarom staat spreekster achter de heer Oranje. Het is goed, wanneer de Wederopbouw de Raad voorlicht omtrent de wij ze, waarop tegen de vastgestelde prijs huizen kunnen worden gebouwd, die niet in puin vallen. De VOORZITTER zegt, dat Soest wel lesgeld heeft betaald met het zwichten voor de omstandigheden. In de twintiger jaren was er ook grote woningnood en toen heeft men woningen met slechter materiaal gebouwd. Dit zijn o.a, woningen van St Joaef aan de Molenstraat. Deze woningen zijn voor de bewoners een groot verdriet geweest en hebben de gemeente ontzaglijke stroppen opgeleverd. Deze slechte woningen gingen al heel gauw gebreken vertonen. Het woongerief is te gering. Er moesten tien duizenden en tien duizenden guldens in worden gestoken om er wat van te maken. Indertijd is men gezwicht voor de acute nood van dat mo ment en men heeft toen de lasten op het nageslacht afgewenteld, dat hiervoor op het ogenblik zeer groot financieel nadeel heeft Thans is het gemeentebestuur in een soortgelijke positie als men toen was. Men doet verstandig lering uit de geschiede nis te trekken en er bepaald voor te zorgen, dat wat op het ogenblik wordt gebouwd, toch aan zekere minimumeisen voldoet. Dit heeft het gemeentebestuur vanaf de bevrijding gedaan. De gemeente Soest heeft zeer bepaald niet de weg van de minste weerstand gekozen. De eisen, die hier aan de woningen zijn gesteld, zijn over het algemeen hoger dan in vele omliggende gemeenten. Spreker gelooft, dat daarmede zowel de bewoners als het gemeentebelang zijn gediend. Er zijn de afgelopen jaren altijd moeilijkheden geweest met de woningbouw; het heeft altijd moeite gekost om de wonin gen voor de vastgestelde prijs te verwerkelijken. B&W zijn er huiverig voor om te veel met hun eisen naar beneden te gaan. Op een detailpunt kan wel wat worden gedaan door onderhandelen met een aannemer. Men moet er echter voor waken, dat de wonin gen qua woongerief en constructie verantwoord zijn. Gaat het gemeentebestuur met de aan een woning te stellen eisen naar beneden, dan betekent dit, dat men zichzelf op dit moment uit de moeilijkheden helpt, maar het nageslacht daarmede opknapt. Bovendien moet men zich niet uit het veld laten slaan door de huidige moeilijkheden, die op het ogenblik inderdaad - groot -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 484