22 December 1954 213. groot zijn. De woningbouw gaat echter met golven. Op het ogenblik is er een periode van werkloosheid? terwijl er van de zomer een zeer sterke spanning in de bouwnijverheid was. Dit laatste had tot gevolg, dat practisch geen aanbe steding gelukte, dat alles wat werd aanbesteed veel te hoog uit de bus kwam en dat de woningwetbouw practisch stil kwam te liggen. Spreker gelooft, dat dit door het Ministe rie met een zeker welgevallen is gadegeslagen, want dit is de enige mogelijkheid om de spanning in het werk te vermin deren, die schaarste aan materiaal e.d. veroorzaakt. Op het ogenblik is er weer een neergaande golfbeweging. De stagnatie in de gunning van nieuwe bouwwerken doet zich gevoelen; er zijn minder gunningen dan klaargekomen werken. Nu moet het gemeentebestuur op het vinkentouw zitten om van de misschien nu komende gelegenheid gebruik te maken. Dit doet het gemeentebestuur ook. Het zit op het ogenblik mid den in de onderhandelingen om tot een aanvaardbaar voorstel te komen, waardoor er toch goede woningen komen voor een prijs, die er mede doorkan. Er mag misschien een stopcon tact vervallen, maar het komt allemaal wel in orde. In het huidige stadium lijkt het spreker echter niet verstandig om in deze zaak meer te gaan roeren door zo'n bespreking met Wederopbouw. Laat de Raad het College de ge legenheid geven de huidige onderhandelingen af te wikkelen, want wanneer ze afbreken, komt men er niet uit. Daarna kan dan eventueel een bespreking plaats hebben met Wederopbouw, die ook over gegevens beschikt van andere gemeenten. Mis schien kan dan een bezoek worden gebracht aan gemeenten, waar het wel is gelukt, om te zien, of de woningen daar van een redelijke kwaliteit zijn. Het is echter niet prac tisch midden in de onderhandelingen, nu wordt geprobeerd tot overeenstemming te geraken, ze te doorkruisen met zo'n bijeenkomst. Laat de Raad afwachten, of de onderhandelingen tot een gunstig resultaat leiden. Dit zal binnenkort be kend zijn. Mocht het resultaat gunstig zijn, dan krijgt de Raad een voorstel. Dan komen er woningen en is de Raad van enige zorg ontlast. Wanneer het College echter moet zeg- gen: Het is weer niet gelukt, dan kan een bespreking met Wederopbouw plaats hebben» De heer ORANJE kan zich het standpunt van de Voorzit ter begrijpen, maar de stagnatie sedert September duurt z.i. reeds veel te lang. Het vertrouwen van de Raad in het College is niet geschokt, maar de Raad wil er meer over we ten om te kunnen beoordelen, of hij al dan niet de verant woordelijkheid voor de gang van zaken kan dragen. Daartoe heeft de Raad behoefte aan voorlichting uit andere bron, namelijk uit die welke bezwaar maakt tegen de projecten van de gemeente. De Voorzitter spreekt over de verantwoorde lijkheid die het College draagt; spreker denkt aan de verant woordelijkheid van de Raad en persoonlijk heeft hij het ge voel, dat de Raad die op deze wijze niet langer kan dragen. De Raad is verantwoordenjk tegenover de woningzoekenden voor het feit, dat er gedurende zes maanden geen woningen meer zijn gebouwd. Spreker acht het voor de Raad onaan vaardbaar daarin te berusten. De wethouder Van Zadelhoff ziet er geen heil in...... De wethouder VAN ZADELHOFF zegt er bezwaar in te zien. Z.i. wordt hierover reeds veel te lang gepraat. Van de 400 a 500 toegewezen woningen is de helft reeds weg. Spreker is -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 486