ZUP.P...20VU3:i._i.h_^È!Ë_Y.9.Es-.-l-aJ.-..Ui.ii_girider3 v€rrne18.A rden alle onder de I e n~"d e r b e gr o t ing z onder "hoof de 11 jke stemming vastgesteld -- 22 December 1954 -- 214. is overtuigd van de noodzakelijkheid snel woningen te bouwen, maar de bouw van de middenstandswoningen is er tussendoor ge komen en dat geeft ook soelaas in de woningnood, zij het in een andere categorie. De gemeente is niet achter, maar krijgt integendeel uit Utrecht bezwaar, dat zij te ver is met het opsouperen van het bouwvolume voor drie jaar, waarvan in één jaar reeds meer dan de helft is uitgegeven. Spreker verzoekt de Raad het College nog enige tijd te geven. De heer ORANJE zegt, dat voor hem nu reeds het moment is aangebroken, waarop hij bezwaar heeft de verantwoordelijkheid langer te dragen. De VOORZITTER zegt, dat het College in het belang van de woningbouw aanraadt nog enig geduld te hebben. De heer ORANJE kan daarmede niet accoord gaan. De VOORZITTER brengt hierop de motie van de heer Oranje in stemming, die wordt verworpen met 11 tegen 6 stemmen. Tegen hebben gestemd de leden; Dorresteijn, Van den Arend, Klarenbeek, Grift, De Haan, R.Hilhorst, Zoetelief, Van Zadelhoff, Mevrouw Polet-MuslerButzelaar en Pieren. Voor hebben gestemd de leden; Schaafsma, Van Wely, Brou wer, Oranje, Mevrouw Landweer-de Visser en Van Andel. De Voorzitter sluit de algemene beschouwingen. Overgegaan wordt tot de behandeling van de onderdelen van de begroting. Openbaar Slachthuis. De heer ORANJE deelt mede, dat zijn bezwaren tegen de be groting voor het Openbaar Slachthuis zijn vervallen, nu het College voorstelt de bij de instelling van het bedrijf inge brachte activa te splitsen en een nieuwe staat van afschrij vingen samen te stellen, waarbij voor de machines en inventa ris een afschrijvingstermijn van 5 jaar,voor de gebouwen van 20 jaar, en voor de grond van 50 jaar wordt aangehouden. Hij hoopt, dat de Raad bij gelegenheid voorstellen zal krijgen om deze afschrijvingen op grond van artikel 7 van de Bedrijfsver- ordening als voor alle jaren geldend vast te stellen. De VOORZITTER wijzigt de begroting voor het Openbaar Slachthuis als volgt; Volgnummer 31 Uitkering van de gemeente wegens verlies f18 51 Volgnummer 3 Door afschrijving vrijgekomen middelen 18 51 Volgnummer 38 Afschrijving 1851 Volgnummer 6 Uitkering aan de gemeente wegens gewone aflossing op door de ge meente verstrekt kapitaal 1851. De aldus gewijzigde begroting voor het Openbaar Slacht huis wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Woningbedrijf De heer ORANJE zegt veel prijs te stellen op de jaarver slagen, die de Raad in de loop van het jaar van Maatschappe lijk Hulpbetoon en van het Natuurbad heeft ontvangen. Maar on danks het feit, dat de bedrijfsverordeningen alle voorschrij ven, dat telkenjare een jaarverslag zal worden opgemaakt en dat dit vóór 1 Augustus aan de Raad dient te worden overgelegd; - ontvangen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 488