22 December 1954 215. ontvangen alleen de tot de betrokken commissies behorende Raadsleden een dergelijk verslag en dan nog met een ach terstand van twee jaren» Voor de overige Raadsleden wor den ze alleen ter inzage gelegd. Spreker verzoekt in den vervolge die verslagen aan alle leden te doen toekomen, het geen waarschijnlijk niet moeilijk zal vallen. Moeilijker zal het zijn de tweejarige achterstand in te halen. De jaarverslagen over 1952 hebben in het laatste kwartaal 1954 of later echter veel van hun actualiteit ver loren. Daarom dringt spreker er, met een beroep op het dwingend voorschrift der verordeningen, met klem op aan, die achterstand zoveel mogelijk in te lopen. Het gaat om de verantwoording, die B&W verplicht zijn aan de Raad te doen en dan tijdig te doen. Onder volgnummer 2 der uitgaven van de begroting voor het Woningbedrijf wordt gesproken over afschrijving van ge bouwen en terreinen. De afschrijving der terreinen is in de toelichting niet uitgesplitst. Wanneer spreker er op mag vertrouwen, dat ook dit voor de toekomst per besluit gere dresseerd zal worden, zal hij zich tegen goedkeuring van deze begroting niet verzetten. De VOORZITTER zegt, dat met de opmerkingen van de heer Oranje rekening zal worden gehouden. Wat de achter stand betreft wijst spreker er op, dat bij het opmaken van de Rekening ook de rekeningen van de bedrijven worden op gemaakt. Daarin is geen achterstand» Maar de Raad krijgt de verslagen pas na onderzoek door het Verificatiebureau, dat een grote achterstand heeft, waaruit de achterstand met de verslagen voortspruit. De heer ORANJE hoopt, dat enige druk op het Verifica tiebureau zal worden uitgeoefend. De VOORZITTER neemt aan, dat de achterstand op den duur zal worden ingehaald. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat de achterstand bij het Woningbedrijf is te wijten aan het feit, dat het soms twee jaar duurt voor de bouwkosten bekend zijn, door dat de risicopremie niet eerder bekend is. De begroting voor het Woningbedrijf wordt zonder hoof delijke stemming vastgesteld. Bedrijf Oem_eentew_erke_n_._ De wethouder VAN ZADELHOPP deelt mede, dat de begro ting voor het Bedrijf Gemeentewerken als volgt door B&W wordt gewijzigd: Volgnummer 1 Verhaal van pensioensbijdragen a. eigen, weduwen- en wezenpensioen f345*44 Volgnummer 11 Ontvangsten voor werkzaamheden, verricht voor de gemeentebedrijven en voor derden 5700,-- Volgnummer 2 Jaarwedden ambtenaren 4646,64 Volgnummer 6 Uitkering aan de gemeente a. wegens pensioensbijdragen 1452,54 Volgnummer 46 (diverse onkosten, niet onder an dere volgnummers vallend) wordt verlaagd met 53,74 De heer VAN Y/ELY verklaart niet het verschil te be grijpen tussen het op bladzijde 27 onder volgnummer 2 aan gegeven bedrag voor de jaarwedden van ambtenaren, die volgens de Rekening 19 53 hebben bedragen f. 76.9 59,86 en - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 490