22 December 1954 217. de afdelingen zijn behandeld. De heer Oranje, die zo ont zettend hangt aan de letter van de verordeningen, moest zich daaraan toch houden. De VOORZITTER: Het staat niet in het Reglement van Orde, Mevrouw POLET-MuslerMaar het geldt toch als onge schreven wet. De wethouder VAN ZADELHOFF: Het gaat er om de heer Oranje te bevredigen. Bij de kapitaaldienst merkt de heer ORANJE op, dat de nieuwe post voor de aankoop van magazijngoederen voorlopig pro memorie is geraamd. Hij hoopt, dat wanneer hiervoor t.z.t. een bedrag wordt uitgetrokken, het voorstel daartoe uitvoerig zal worden gemotiveerd, want een magazijn brengt veel risico mede. Een goede en veilige opzet van een maga zijn eist veel voorbereiding en een goede magazijnmeester. De wethouder VAN ZADELHOFP deelt mede, dat deze post in de Raad zal komen. De aldus gewijzigde begroting van het Bedrijf Gemeen tewerken wordt hierna zonder hoofdelijke stemming vastge steld. De VOORZITTER schorst hierop te 12.30 uur de vergade ring tot 14.15 uur» Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn oven.bare vergadering van 25 Vaart Typ i Jj.B 1955. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 494