- 22 December 1954 222. Spreker verzoekt het College in ieder geval de mogelijk heden te onderzoeken. Waarom de angst, dat van hogerhand geen medewerking zal worden verleend? Het College heeft dan in ieder geval getracht zijn menselijke plicht tegenover deze groep van personen te vervullen. Het College moet "bij een eventuele afwijzing maar eens in beroep gaan bij de Kroon. Dan komen de problemen voor verbetering misschien nog meer naar voren, zodat er van regeringszijde ook wat gedaan wordt. De gezinsverzorging kan mede betrekking hebben op het voorgaande, te v/eten de nazorg voor het debiele kind. Deze nazorg betekent een gezinspolitiek van de allergrootste bete kenis Dat de gezinsverzorging alleen een zaak is van kerken en particulier initiatief ontkent spreker ten stelligste. De overheid heeft hier niet alleen een subsidiaire taak, maar ook een dienende taak en eerst dan zal de sociale hulp pas werkelijk effectief kunnen werken. Gezinsverzorging strekt zich niet alleen uit tot het verstrekken van tijdelijke hulp bij ziekte van de moeder, maar er zijn hier nog andere grote problemen aan verbonden. Ga bij voorbeeld eens na wat de oorzaken kunnen zijn van veelvuldig schoolverzuim. Dikwijls zijn gezinsmoeilijkheden hiervan de oor zaak. Hoe staat het met de door armoede ontstane opvoedkun dige moeilijkheden? Problemen, die van alle kanten kunnen wor den bezien. Dat het College volgend jaar instructieve bijeenkomsten zal houden, juicht spreker ten zeerste toe, doch hij z'ou nog een stap verder willen gaan in deze zin, dat het College als centraal leidinggevend orgaan optreedt. Dat de kerken en ander particulier initiatief goed werk verrichten is bekend, doch het College zal toch moeten erken nen, dat hier nog veel verbeterd en uitgebreid moet worden en dat het scheppen van een juiste functieverhouding ten zeerste gewenst is. Spreker hoopt van ganser harte, dat het College deze problemen eens in studie wil nemen. Dat zij in één jaar zullen worden opgelost is natuurlijk niet mogelijk. Welk een prachtig werk verricht de werkplaats voor de minder-validen niet. Het College is daarover toch ten zeerste tevreden. Laat het nu ook eens trachten die andere groepen de helpende hand te bieden. Spreker is er vast van overtuigd, dat het College dezelfde resultaten zal hebben. Men zal dan tegelijk in aanraking komen met de vraagstuk ken van de woningen voor sociaal-zwakkeren. Men groepeert deze mensen dikwijls onder de a-socialen, doch het "waarom men in deze toestand is vervallen", is soms geheel elders te zoeken. Men moet deze mensen de helpende hand reiken en uit de misère halen en hen er niet laten inzitten of nog een trap nageven, waardoor ze nog verder in de misère kcmen. Dat is de dienende taak, die een Dienst voor Sociale Zaken naast zijn andere werkzaamheden moet kunnen verrichten. Er ligt hier nog veel grond braak, die zeer nodig ontgonnen moet worden. De heer VAN WELY heeft met veel verwondering aangehoord hetgeen de heer Pieren over het B.L.0. heeft gezegd. De ge meente Soest doet op het ogenblik alles wat dienstig is voor deze kinderen en het is verheugend, dat er in de buurt gele genheid is om voor deze kinderen te zorgen als er op het ogenblik voor gezorgd wordt. Zij kunnen dagelijks onderwijs vinden op een rooms-katholiekeeen protestants-christelijke of een openbare B,L0.-SchoolHet stichten van drie of zelfs - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 504