-- 22 December 1954 224. vooral in verband met het probleem van de a-socialen ver dient. Want toezicht is zeer op zijn plaats bij de verschuiving, die men nodig acht. Op de vraag van de heerv.Wely deelt spreker mede, dat met Amersfoort zich nooit moeilijkheden hebben voorgedaan. Er is nooit een kind geweigerd. De busruimte wordt wat krap, maar daarin zal in Januari worden voorzien. De heer PIEREN constateert, dat er aan wordt gewerkt en zegt daarmede al zeer tevreden te zijn. De begroting voor Maatschappelijk Hulpbetoon wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Natuurbad De heer VAN WELY is van oordeel, dat men het paard achter de wagen spant, wanneer men overgaat tot het bouwen van een garderobe vóór de klachten over het badwater zijn onderzocht. Er moeten allereerst maatregelen worden getroffen om de kwa liteit van het badwater zodanig te maken, dat iedereen er graag gaat zwemmen. Verschillende mensen nemen geen abonne ment, omdat het water te vuil is. De heer BUTZELAAR wil nog iets verder gaan. Hij vindt het niet verantwoord ƒ.77.000,te besteden voor verbeteringen aan het Natuurbad. Hij zou liever twee ton besteed zien voor een overdekt zwembad dan ƒ.77.000,voor deze verbetering. De wethouder DE HAAN wijst er op, dat de garderobes in ieder geval nodig zijn, want vóór men in het water gaat moet men zich ontkleden. De heer VAN WELY merkt op, dat men, wanneer er geen goed water is, zich niet behoeft te ontkleden. De wethouder DE HAAN zegt, dat voor het badwater een op lossing moet worden gevonden. Waterzuivering gelukt het ene jaar beter dan het andere, maar zoals de toestand is, kan het niet blijven. Het bedrag van 77.000,is maar een opge nomen post, maar het gebeurt niet voor het basisplan in zijn geheel is bekeken. De heer VAN WELY vraagt, of de zekerheid bestaat, dat het bad na uitvoering van dit plan, goed zal zijn. De wethouder DE HAAN"Ik kan haast zeggen, dat het dan een van de beste in Nederland is". De garderobes zijn zo slecht, dat er iets aan gedaan moet worden, vooral aan de damesgarderobes. In de afdelingen is behalve over een overdekt zwembad ook over badhuizen gesproken. Het is de vraag, of men wat deze laatste betreft in de dertiger jaren de bus niet heeft gemist. Er is een goedkopere manier, die wordt uitgedokterd. Er zit meer aan vast dan het stichten van een badhuisDe Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er een studie over gemaakt. Men kan voor een badhuis een straal van 1 ,5 km. hebben en binnen die straal moeten dan 10.000 mensen wonen. Dit is in de gemeente Soest niet het geval. Er komt een rap port in de commissie en later in de Raad. Een overdekt zwembad durft zelfs de gemeente Amsterdam niet aan. Wat kan het kleine Soest dan doen? De laagste be groting voor een overdekt zwembad is een millioenj voor een iets groter bad bedraagt zij 2 k 2,5 millioen, zodat Soest er niet aan kan denken. De begroting voor het Natuurbad wordt hierna zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is nu de behandeling van de hoofdstukken der - gemeentebegroting -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 508