22 December 1954 - 226.. van B&W niet juist dergelijke subsidies ieder volgend jaar te blijven uittrekken. Er komen ieder jaar nieuwe activiteiten en op den duur zou het subsidiebedrag te hoog worden. De door de heer Van Andel genoemde subsidies worden ver leend aan commissiesdie mede in de gemeente Soest werken? zodat de eigen bevolking er direct profijt van heeft. Het terrein van het Koningin .Wilhelminafonds ligt echter geheel buiten het terrein van de gemeentelijke bemoeiing. Het is een algemeen fonds? dat naar het inzicht van de bestuursleden bepaalde activiteiten op het gebied van de kankerbestrijding subsidieert? zoals o.a. de Boerhaavekliniek. Hoe het Koningin Wilhelminafonds er financieel precies voorstaat? weet spreker niet. Hij meent? dat er heel veel binnenkomt? maar zo 'n fonds heeft eigenlijk nooit geld genoeg. De Raad zou dus niet bevreesd behoeven te zijn? dat het sub sidie zou worden gegeven aan een fonds? dat toch wel vol doende krijgt. In Soest wordt? mede dank zij de voetbalwedstrijden op de verjaardagen van de Koningin? een mooi bedrag voor dit doel afgestaan. Daarmede is bereikt het doel? dat de gemeente met haar klein subsidie heeft willen bereiken? namelijk het wakker maken van het particulier initiatief. Naar het oor deel van B&W moet het gemeentebestuur zich hiervan thans terugtrekken om voor andere activiteiten te kunnen openstaan. Dit jaar bij voorbeeld is er? naar spreker meent? de rheuma- tiekbest rij ding bijgekomen. Het is voor de gemeente echter niet mogelijk al deze dingen aan te houden. B&W zouden dan huiverig worden een subsidie voor te stellen, omdat de Raad er dan niet meer van af wil. Wethouder van den Arend heeft spreker er nog opmerkzaam op gemaakt? dat de gemeente een subsidie verleent door het kwijtschelden van de vermakelijkheidsbelasting voor bedoelde wedstrijden. De heer ORANJE merkt op? dat het Koningin Wilhelminafonds is gesticht met gelden, die bijeen zijn gebracht voor Koningin Wilhelmina. Mag de Raad dit wel uit het oog verliezen? De VOORZITTER zegt? dat een directe aanleiding voor de bijdrage van de gemeente is geweest? dat het ging om een huldeblijk aan Koningin Wilhelmina. Maar dit is naar sprekers oordeel geen reden om de post ieder jaar te handhaven De heer SCHAAFSMA herinnert er aan, dat de tuberculose bestrijding 50 jaar geleden is aangevat en in de afgelopen halve eeuw goede vorderingen heeft gemaakt. Met de systema tische kankerbestrijding is men slechts enkele jaren geleden begonnen en daarom zou spreker de ondersteuning daarvan door de gemeente nog enkele jaren willen volhouden. Spreker heeft met de collectebus gelopen en de wijze, waarop hiervoor werd gegeven, zij het niet in grote bedragen? stemt tot dankbaar heid De heer BUTZELAAR merkt op? dat de gemeente door de ont heffing van de vermakelijkheidsbelasting en de medewerking van Gemeentewerken misschien reeds een subsidie van ƒ.500?-- ver leent De heer R.HILHORST is het eens met het standpunt van het College. Buiten het subsidie op de begroting om verleent de gemeente reeds steun en het werk van het Koningin Wilhel minaf onds ligt zozeer op nationaal terrein? dat subsidie gegeven zou moeten worden door de centrale overheid Het voorstel van mevrouw Landweer-de Visser om de contri butie van ƒ.125?-- aan de Nederlandse Vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelminaf onds voor de kankerbestrijding ook op - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 512