22 December 1954 227. de begroting voor 1955 uit te trekken, wordt in stemming ge bracht en aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. Voor hebben gestemd de leden; Pieren, Oranje, Grift, Dorresteijn, mevrouw Polet-Muslermevrouw Landweer-de Visser, Brouwer, Van Andel, Van Wely en Sohaafsma. Tegen hebben gestemd de leden; Klarenbeek, Van Zadelhoff Van den Arend, Zoetelief, De Haan, Butzelaar en R.Hilhorst. Naar aanleiding van deze beslissing wordt ingevoegd een nieuw volgnummer 196A; Contributie aan de Nederlandse Vereni ging tot steun aan het Koningin Wilhelminafonds voor de kan kerbestrijding ƒ.125, Bij volgnummer 192 wordt het voorstel tot het verlenen van subsidie over 1955 aan de Stichting der Nederlands Her vormde Gezondheidszorg "De Wijkverpleging" te Soest (agenda punt 3) zender hoofdelijke stemming aangenomen. Voorts wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het onder volgnummer 196 uitgetrokken subsidie op ƒ.25,te hand haven en het verzoek van de R.K.Vereniging Moederschapszorg te Heerlen om subsidieverhoging af te wijzen. De VOORZITTER verhoogt in verband met de verhoogde af schrijving, namens het College van B&W, het nadelige saldo van ƒ.2.655,onder volgnummer 202, a. met ƒ.1.851,--. Hoofdstuk IV, aldus gewijzigd, wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, Hoofdstuk VI. Openbare Werken. De heer BUTZELAAR merkt bij volgnummer 258 op, dat de door de gemeente aangeschafte pont, die nu zeven jaar in het water ligt, zeven jaar geleden al geolied en geteerd had moeten worden. Nu moet de pont er hoog nodig uit, want anders is het oud ijzer. Daar de voorziening ƒ.1.500,zou kosten en er voor de pont slechts ƒ.275,is uitgetrokken, zal er klaarblijkelijk dit jaar weer niets aan de pont worden gedaan; spreker betreurt dit ten zeerste. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat de pont aan de Grote Melm van het overzetten van vrachtauto's met plaggen zodanig te lijden heeft gehad, dat B&W hebben moeten bepalen, dat vrachtauto's voortaan niet meer mogen worden overgezet. Het belang van de pont is zo klein, dat B&W een grote repa ratie niet verantwoord achten. De heer BUTZELAAR; "De pont draagt tien ton". De wethouder VAN ZADELHOEP; "Ja, de pont, maar niet het dek" De heer BUTZELAAR; "Als het ijzerwerk niet geolied en geteerd wordt, gaat de pont naar de maan". De wethouder VAN ZADELHOEP moet eerlijk bekennen, dat B&W niet geheel goed georiënteerd waren. Het jaagpad aan deze kant staat op de legger, maar de weg aan de overzijde niet. B&W hebben gemeend, dat de grond aan de overzijde eigendom was van de betrokken landbouwer, maar die grond is van de Provin cie, die het beschouwt als openbare weg, Er komt e.en andere openbaarheid bij, namelijk de grond van de aanlegst%ger tot de nieuwe ruilverkavelingswegDit verandert wel enigszins de gevoelens van het College ten aanzien van deze pont. Maar B&W voelen er weinig voor de pont voor duizenden guldens te laten herstellen ten bate van het overzetten van zware vrach ten. Zij zullen onderzoeken wat er moet gebeuren om de vaar baarheid in stand te houden en eventueel daarvoor een crediet vragen aan de Raad. De heer ZOETELIEPs "Kunt U het onderhoud van de pont niet overschakelen op degenen, die er een overmatig gebruik van maken?" - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 514