22 December 1954 228, De VOORZITTER meent, dat dit meer een rhetorische vraag is. De heer ZOETELIEF? "Ik dacht, dat ze in dit kader wel te pas kwam." Hoofdstuk VI wordt zonder hoofdelijke stemming vastge steld Hoofdstuk VIII. Onderwijs, kunsten en wetenschappen. Bij volgnummer 390 van dit hoofdstuk stelt de Voorzitter aan de orde punt 4a van de agenda; Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoeld in art. 55 bis der Lager-Onderwijswet 1920. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Bij volgnummer 432 stelt de Voorzitter aan de orde punt 4b van de agenda; Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoeld bij art. 34, lid 4? van het besluit buitengewoon lager onderwijs Ook dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Volgnummer 442 wordt door de VOORZITTER, namens B&W, met ƒ.3.750,verhoogd in verband met de verhoging van het subsidie aan bijzondere kleuterscholen met ƒ.5,per leerling Mevrouw POLET-Musler spreekt haar verheugenis uit over deze verhoging. Zij gaat niet in op het betoog van de fractie van de K.V.P. Misschien zal inmiddels de wet op het kleuter onderwijs tot stand komen, zodat deze post niet nodig zal zijn. Het gewijzigde volgnummer 442 wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De VOORZITTER verhoogt, namens B&W, volgnummer 454 met ƒ.50, Mevrouw POLET-Musler vraagt of uitbreiding van de ver- keerstafel nodig is, De VOORZITTER deelt mede hieromtrent niets te hebben gehoord; hij zal het nog eens vragen. Het gewijzigde volgnummer 454 wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De heer VAR WELY zegt nooit iets te horen van de resul taten van de Commissie voor de Lichamelijke Opvoeding (volg nummer 468). Wie vormen deze commissie en welk werk verricht zij? De wethouder DE IIAAN zegt het verslag van de oommissie ter inzage te zullen leggen voor de leden van de Raad. Volgnummer 468 wordt zonder hoofdelijke stemming vastge steld Bij volgnummer 510 (uitgaven voor volksfeesten) zegt de heer VAN WELY te hebben gemerkt, dat het in de bedoeling ligt het tienjarig bevrijdingsfeest op grote schaal te vieren. Hij vraagt of het bedrag van ƒ.1.740,-- dan niet aan de schrale kant is en of het niet kan worden verhoogd. De VOORZITTER deelt mede, dat er een comité is gevormd voor het organiseren van verschillende gebeurlijkheden op de bevrijdingsdag. Dit comité heeft zelf nog geen overzicht van de daarmede gepaard gaande kosten. Spreker acht het juister, dat de Raad hieromtrent een afzonderlijk besluit neemt, wan neer de plannen vaste vormen hebben aangenomen. De heer VAN WELY merkt nog op, dat voor de feesten op 30 April en 5 Mei niet ƒ.1,740,is uitgetrokken, doch slechts 600 Volgnummer 510 wordt zonder hoofdelijke stemming vastge- - steld. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 516