22 December 1954 229. steld Bij volgnummer 512 stelt de Voorzitter aan de orde het verzoek van de Soesterbergse Tafeltennisclub "De Stompert" om subsidie Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vere nigt de Raad zich met het afwijzende advies van het College van B&W. Hoofdstuk VIII wordt met inachtneming van de aange brachte wijzigingen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld Hoofdstuk XIII. Overige inkomsten en uitgaven. Volgnummer 640 (onvoorziene uitgaven) wordt verminderd met 524*22 en gebracht op ƒ.81.212,08. Hoofdstuk XIII wordt, aldus gewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk XIV. Verrekeningen/geldleningo De VOORZITTER verhoogt, namens B&W, volgnummer 646A, a. met ƒ.1.736,06 en volgnummer 646 B I a. met ƒ.1.851? Bij volgnummer 646 vraagt de heer SCHAAF SP/tA, of het in komen kan worden medegedeeld van de dame, wier toeslag op het pensioen onder dit volgnummer van ƒ.50,op ƒ.62,50 wordt gebracht. De VOORZITTER acht het niet juist in openbare vergade ring mededeling te doen van het inkomen van een der ingeze tenen. De heer SCHAAFSMAs "Er moet voor die dame wel iets worden gedaan. De VOORZITTER zegt, dat B&W van deze opmerking goede nota hebben genomen. Volgnummer 646, zoals het door de Voorzitter is gewijzigd, wordt hierop zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk XIV in zijn geheel wordt, zoals het door de Voorzitter is gewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastge steld De Voorzitter stelt nu aan de orde punt 2 van de agenda. Voorstel tot het aangaan van een nieuwe regeling met de ge meente Hoogland, inzake uitoefening van het bouw- en woning toezicht, alsmede het toezicht op de openbare werken in die gemeente door de dienst van Gemeentewerken van Soest (1-570). P/levrouw LANDWEER-de Visser begrijpt, dat de toelage wordt verhoogd, nu er meer werk wordt gevraagd van Gemeentewerken van Soest, Zij weet echter niet wat Soest en wat Hoogland doen. In de bijlage staat; "Het gemeentebestuur van Hoogland heeft uitbreiding van deze regeling verzocht en wel in dier voege, dat de dienst van Gemeentewerken van Soest niet alleen zal zorgdragen voor het bouw- en woningtoezicht en het algemene toezicht op de openbare werken in die gemeente, doch dat zij zich ook zal belasten met de voorbereiding, de leiding en het toezicht der werkzaamheden, liggende op het gebied der openbare werken in de meest ruime zin," - en wat nu volgt begrijpt spreekster niet - "met uitzondering van die werkzaamheden verband hou dend met de voorbereiding van gemeentelijke woningbouw, het dagelijks toezicht op de uitvoering daarvan en in het algemeen de aanleg en totstandkoming van geheel nieuwe werken." Spreekster vraagt, welk verschil daarin is. Openbare werken is toch ook woningbouw? De wethouder VAN ZAdELHOFF zegt, dat dit niet het geval is. De gemeente Soest stelt gedurende vier dagen per week een ambtenaar ter beschikking. Voor de dienst Bouw- en - Woningtoezicht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 518