22 December 1954 230. Woningtoezicht heeft- de gemeente Hoogland gaarne een geduren de 2 2-g- dag ter plaatse zitting houdende ambtenaar. De overige 1-§- dag wordt over de andere diensten verdeeld. Deze andere werkzaamheden worden in uren en diensten omgerekend, maar de woningbouw staat apart. Als Hoogland gebruik wil maken van de heer Schneider voor woningbouw, wordt het afzon derlijk gehonoreerd. De heer VAN ANDEL vraagt, of er behalve de omschreven werkzaamheden ook een tijdslimiet is gesteld. De wethouder VAN ZADELHOFE zegt, dat wordt aangenomen, dat een ambtenaar drie dagen in Soest werkt en drie dagen in Hoogland. G-edurende twee dagen houdt hij in Hoogland zitting en één dag houdt hij toezicht. Deze dag is variabel, opdat de aannemers niet precies weten, op welke dag de ambtenaar komt. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de Inkomsten van de gewone dienst van de gemeentebegroting. Hoofdstuk VI. Openbare werken. De heer R.HILHORST zegt in verband met volgnummer 95 (heffing voor het ophalen van vuilnis en het gebruik van vuilnisemmers ƒ.24.000,dat de circulaire, welke is uit gegaan om dit bedrag van ƒ.24.000,-bijeen te krijgen, een beetje onduidelijk is geweest. Daarin stond niet, dat degenen die de vuilnis zelf kunnen gebruiken, niet verplicht zijn ze te laten ophalen. Spreker verzoekt het College er in een nieuwe circulaire of per advertentie de aandacht op te vesti gen, dat niet iedereen verplicht is zijn vuil te laten weg halen. De wethouder VAN ZADELHOFF vindt het beter deze zaak op andere wijze aan te pakken, namelijk door na te gaan in welke straten hiaten zitten en deze eerst aan te vullen. Er kan dan rekening mede worden gehouden, in hoeverre de dienst in staat is met het thans beschikbare materiaal het werk uit te voeren, want als er een nieuwe roltrommelauto zou moeten worden aangeschaft en het daarbij behorende perso neel zou moeten worden aangesteld, is de gemeente financieel nog verder van huis. De heer R.HILHORST verzoekt het College er de belang hebbenden even op attent te maken, welke categorie ontheffing kan krijgen. De heer VAN ANDEL vraagt in verband met volgnummer 109, of er niet een recht kan worden geheven voor de aanleg van de riolering. De wethouder VAN ZADELHOFF acht dit niet uitvoerbaar. De opbrengst van de belasting is onvoldoende voor de kosten van rente, aflossing en bediening van de zuiveringsinstalla tie. De waterzuivering voor de eerste 13.000 inwoners zal een jaarlijks tekort opleveren van 80 000Spreker neemt aan, dat Gedeputeerde Staten hiermede accoord zullen gaan. Wanneer de riolering gaat werken, moet de belastingver ordening gereed zijn. Maar het is niet mogelijk thans reeds belasting te heffen. De opbrengst zou ook niet van betekenis zijn, omdat de heffing aan een maximum is gebonden. Hoofdstuk VI wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De gewone dienst van de gemeentebegroting wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. - Kapitaaldienst-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 520