22 December 1954 232. De Raad van de gemeente Soest in vergadering bijeen op 22 December 1954; overwegende, dat er in Soest-Zuid behoefte bestaat aan een localiteit, waarin gymnastiekles l.o. gegeven kan worden; overwegendedat er in Soest-Zuid behoefte bestaat aan een localiteit, die onder nader te bepalen voorwaarden ter beschikking gesteld kan worden aan verenigingen tot bevorde ring van binnensport, dan wel verenigingen met andere wette lijke toegestane doelstellingen; overwegende, dat het uit een oogpunt van zuinig beheer der geldmiddelen gewenst is om daarvoor niet twee, maar één gebouw op te richten, geschikt voor beide doelstellingen; nodigt B&W uit ter zake plannen te ontwerpen en aan de hand daarvan de Raad voorstellen te doen ten laste van de begroting 1955 en in afwachting daarvan volgnummer 736 kapi- taaldienst memorie te ramen en volgnummer 640 met het thans opgenomen bedrag te verhogen. De wethouder DE HAAN zegt, dat het met deze passage in de Memorie van Antwoord enigszins is als met die bij Maat schappelijk Hulpbetoon. Het had iets ruimer geredigeerd kun nen worden. De bedoeling is niet, dat er uitsluitend gymnas tiekonderwijs aan schoolkinderen zal worden gegeven, maar dat ook verenigingen er gelegenheid zullen krijgen voor het beoefenen van gymnastiek en binnensport. Wanneer het gebouw er staat, is het reeds volgeboekt met verenigingen, die er voor dit doel behoefte aan hebben, zodat er, afgezien van de vraag, of het op zichzelf gewenst is, niet aan gedacht kan worden het gebouw voor ander verenigingsleven beschik baar te stellen. In het algemeen wordt het gebruik van gym nastieklokalen voor andere doeleinden niet wenselijk geoor deeld. De vloeren zijn berekend op het gebruik zonder schoe nen en harde voorwerpen als schoenen, tafels en stoelen zijn voor deze vloeren een bezwaar, evenals het in de lokalen brengen van stof en vuil. Het is zeker de bedoeling het gym nastieklokaal des avonds voor anderen dan schoolkinderen open te stellen, maar alleen voor gymnastiek en binnensport. De heer ORANJE zegt, dat het antwoord van de wethouder hem op vele punten verheugt en voor een belangrijk deel heeft gerustgesteld. Daar de redactie van het antwoord te eng was, is de tegenstelling verklaard tussen hetgeen de wethouder in de afdelingsvergadering heeft gezegd en hetgeen in de Memo rie van Antwoord staat. Het argument, dat de vloerconstructie van het gymnastieklokaal dit minder geschikt maakt voor ande re doeleinden, heeft niet nagelaten indruk op spreker te maken. Het reeds volgeboekt zijn van het lokaal is de beste illustratie van de bestaande behoefte. Voor het gebruik door turn- en binnensportverenigingen zal het lokaal wellicht aan hogere eisen moeten voldoen. Is daarmede in het crediet van ƒ.100.000,rekening gehouden? De wethouder DE HAAN wijst er op, dat een gymnastieklo kaal aan bepaalde minimumeisen moet voldoen, die vrijwel parallel lopen met de voor de verenigingen te stellen eisen. De heer ORANJE zegt zijn prikkelende uiting met betrek king tot de Memorie van Antwoord thans wel te willen terug nemen en is van oordeel, dat de behoefte aan ruimte voor het overige verenigingsleven te zijner tijd kan worden bezien, zodat hij bereid is zijn motie in te trekken. Hoofdstuk VIII van de kapitaaldienst wordt zonder hoof delijke stemming vastgesteld. De begroting in haar geheel wordt met de bijlagen en met inachtneming van de aangebrachte wijzigingen? opgenomen in de eerste wijziging, dienst 1955? zonder hoof- - delijke -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 524