No>. 1328 December 1934 234- NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Dinsdag, 28 December 19 54 om 19.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M.Festen. Tegenwoordig de leden C.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer, H,A.Butzelaar, TDorrestei.jn, P. Grift, K.de Haan, A.P.Hil- horst, R.Hilhorst, Mevr. S.G.Landweer-de Visser, Dr.D.J.P. Oranje, P.C.Pieren, Mevr. S.M.Polet-MuslerJ.A.Schaafsma, M. M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de leden: H.J.S.Clemens en H.C.Kla- renbeek, De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Klarenbeek en dat de heer Clemens nog niet zover is hersteld, dat hij de vergadering kan bijwo nen. 205. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 26 November 1954. Op voorstel van de heer Pieren worden op bladzijde 189 van deze notulen de woorden""Ons Belang" is voornemens namens de bewoners enz." veranderd in: 'De bewoners van "Ons Belang" waren zelf van plan een request in te dienen. Hierop worden de notulen, overigens ongewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 206. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswater staat in de Directie Utrecht, inhoudende de mededeling dat hij bezwaar moet blijven maken tegen het aanbrengen van borden langs de Rijksweg te Soesterberg, met het opschrift: "Snelheid verminderen; Denk om onze kinderen", doch dat bij de oversteekplaatsen wel van Rijkswege de desbetreffende borden zullen_worden aangebracht. De VOORZITTER stelt voor dit schrijven aan te nemen voor kennisgeving De heer VAN WELY wijst er op, dat de schoolkinderen de Rademakerstraat vier maal per dag moeten oversteken. Uit erva ring weet spreker, dat men vaak lang moet wachten voor dit mo gelijk is. Hij is tegenstander van borden met lange opschrif ten, die de automobilisten toch niet kunnen lezen, maar zou bij voorbeeld een tekst willen kiezen als: Snelheid verminderen! Kinderen Het heeft spreker teleurgesteld, dat de Hoofdingenieur- Directeur tegen het plaatsen van borden is, want er zijn op deze weg in het laatste jaar verschillende dodelijke ongeluk ken gebeurd. Is het het College bekend, welke de bezwaren zijn De VOORZITTER deelt mede, dat de Rijkswaterstaat zich op het standpunt heeft geplaatst, dat langs de rijkswegen alleen de officiële borden mogen worden geplaatst. Door het plaatsen van nog andere borden, zou de waarde van de officiële borden achteruitgaan. Men is echter van rijkswege wel bereid op de officiële oversteekplaatsen een bord aan te brengen. Het schrijven wordt hierop voor kennisgeving aangenomen. b. Verzoek van het R.K.Schoolbestuur te Soesterberg om mede werking ingevolge artikel 72 der L.O.wet 1920 ten behoeve van de aanschaffing van acoutisch materiaal in het gymnas- - tieklokaal -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 528