28 December 1954 235 tieklokaal der R.K.School aldaar, welk verzoek reeds in behandeling is genomen. Dit verzoek wordt gesteld in handen van B&W om prae- advies c. Schrijven van de Soester Fabrikantenkring, inhoudende het verzoek om het te gelegener tijd te stichten gym nastieklokaal in Soest-Zuid tevens te bestemmen voor bijeenkomsten, vergaderingen enz, met voorstel van B&W hierop niet in te gaan. De VOORZITTER herinnert er aan, dat de redenen, die tot het voorstel van B&W hebben geleid, in een vorige ver gadering naar aanleiding van een vraag van de heer Oranje zijn uiteengezet. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel van B&W besloten. d. Aanbieding overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeen schappelijke Regeling" met betrekking tot de Bescher ming Bevolking in de kring Utrecht IV van de 3e wijzi ging van de Begroting van Inkomsten en Uitgaven, dienstjaar 1954. e. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Ge meenten betreffende controle administraties met voor stel van B&W dit voor kennisgeving aan te nemen. Deze beide punten worden voor kennisgeving aangeno men. f. Verzoek van het Katholiek Medisch-Maatschappelijk Con sultatiebureau voor Alcoholisme om subsidiëring van de behandelingen, die eventueel op de inwoners van de gemeente Soest zullen worden toegepast met voorstel dit verzoek om prae-advies in handen te stellen van B&W Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, waarom B&W niet aan de Raad hebben medegedeeld, dat de lijst van ingekomen stukken is aangevuld met de punten f-k. De VOORZITTER deelt mede, dat op verzoek van de Raad ook de stukken welke na het uitgaan van de agenda zijn binnengekomentoch nog in de Raad als ingekomen stukken worden vermeld. Zij zijn echter zo laat binnengekomen, dat het niet meer mogelijk was een aanvullende agenda aan de raadsleden te zenden. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat deze stukken er gisteren reeds waren. De heer VAN ANDEL vraagt, of na het uitzenden van de agenda op 17 December niet aan de Raad had kunnen worden medegedeeld, dat er nog een aantal ingekomen stukken aan de lijst werd toegevoegd. De Raad zou zich dan tijdig op de hoogte hebben kunnen stellen. De VOORZITTER wijst er op, dat over deze stukken hedenavond geen beslissing behoeft te worden genomen. Voorgesteld wordt ze in handen van B&W te stellen, zodat zij later ter behandeling aan de orde komen. De heer A.P.HILHORST stelt het zeer op prijs, dat B&W gevolg hebben gegeven aan het verzoek van de Raad om ook de nagekomen stukken ter kennis van de Raad te bren gen, maar hij ontraadt het uitzenden van een aanvullende agenda. De VOORZITTER acht het alleen nodig schriftelijk me dedeling van een nagekomen stuk aan de Raad te doen, wan neer zo'n stuk onmiddellijk in behandeling wordt genomen. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 530