28 December 1954 236. Het verzoek sub f wordt hierop gesteld in handen van B&W om prae-advies g. "Verzoek van het Humanistisch Thuisfront om subsidie ten be hoeve van haar militaire tehuizen met voorstel dit verzoek in handen te stellen van B&W om prae-advies. h. Verzoek van het R.K.Schoolbestuur te Soest-Zuid om medewer king ingevolge artikel 72 der L.O.wet tot de bouw van een 2e R.K. lagere school in Soest-Zuid. Burgemeester en Wethou ders' stellen voor dit verzoek in handen van hun college te stellen voor het uitbrengen van prae-advies. Deze beide stukken worden gesteld in handen van B&W om prae-advies i. Verzoek van het Bestuur van het waterschap "Middelwijk" te Soest om de sloten waar de gemeente-riolering op uitloost te doen onderhouden en te zuiveren met voorstel dit verzoek in handen te stellen van B&W ter afdoening. De heer A.P. HILHORST vraagt, of aan dit verzoek gevolg zal worden gegeven. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat dit stuk toch niet in handen van B&W om prae-advies wordt gesteld. De VOORZITTER wijst er op, dat deze aangelegenheid tot de competentie van B&W behoort. Het verzoek had dus niet tot de Raad behoren te worden gericht. Nu dit toch is gebeurd, stellen B&W voor het verzoek in hun handen te stellen ter af doening. De heer A.P. HILHORST spoort het College aan, het verzoek in te willigen. De VOORZITTER zegt, dat het College deze aansporing ter harte zal nemen. Het verzoek wordt daarop in handen van B&W gesteld ter afdoening. jKlacht van de heer W.H.Smits inzake de afwatering van de Plasweg met voorstel om deze klacht om prae-advies in han den te stellen van B&W. De klacht wordt gesteld in handen van B&W om prae-advies. k. Verzoek van W.v.d.Heuvel inzake het aanbrengen van een lichtpunt nabij de Kleine Melm met nota van B&W. De VOORZITTER doet voorlezing van de volgende nota. "Naar aanleiding van het herhaald verzoek van de heer W. van den Heuvel om aanbrenging van een lichtpunt nabij de pont aan de Kleine Melm, delen wij U mede, dat hieromtrent het ad vies werd ingewonnen van de Directeur van Gemeentewerken, mede ter bekoming van een prijsopgaaf van de nodige uitbreiding der straatverlichting. Vanwege de dienst Gemeentewerken werd met de heer Van den Heuvel contact opgenomen, met het gevolg, dat deze zich tot de P.U.E.M. zou wenden om aansluiting van zijn woning aan het electriciteitsnetwaarna de aanbrenging van het verlangde lichtpunt van gemeentewege onder de ogen zou wor den gezien. Inmiddels is gebleken, dat Van den Heuvel is terug gekomen van zijn voornemen aan de P.U.E.M. aansluiting van zijn woning te verzoeken met het oog op de daaraan verbonden kosten, zodat thans door de dienst Gemeentewerken prijsopgaaf is gevraagd van de uitbreiding der straatverlichting. Na ont vangst dezer gegevens zullen wij een voorstel aan Uw Raad in dienen Deze nota wordt aangenomen voor kennisgeving. 207. Voorstel tot verlenging van de overeenkomst met de N.V."Gekro" inzake vernietiging van afgekeurd vee en vlees (1-563). 208. Voorstel tot wijziging van de verordening, als bedoeld in arti kel 26, lid 1, der Vleeskeuringswet (1-564/2513). 209. Voorstel tot verlenging van de termijn van ontruiming van de - onbewoonbaar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 532