-28 December 1954 237. onbewoonbaar verklaarde woningen Van Weedestraat 25b Lange Brinkweg 56a en Verlengde Kolonieweg 4a (1-568) 210. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet in ver band met krotopruiming door particulieren (1-577) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 207 tot en met 210 besloten, 211. Voorstel tot wijziging van de Verordening; als bedoeld in artikel 4, 1e lid, der Winkelsluitingswet 1951 voor de kapperszaken (1-543/2512) De heer PIEREN vraagt, of de wijziging van de ver ordening ook geldt voor de kappers in Soesterberg. In het stuk staat, dat alle 25 kappers in Soest zich accoord hebben verklaard, maar de handtekening van de vier kap pers in Soesterberg heeft spreker niet gezien. Leze vier kappers hebben de lijst niet ter inzage gekregen. Is het niet wenselijk, dat ook zij zich ermede accoord verklaren? De VOORZITTER deelt mede, dat de wijziging voor de gehele gemeente geldt. Op het lijstje staan maar 16 kap pers, maar de Kamer van Koophandel heeft onder alle kap pers, en naar mag worden aangenomen ook onder die van Soesterberg, geënquêteerd. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 212. Voorstel tot aankoop van meubilair voor de werkplaats voor minder valide arbeidskrachten (111-576) De VOORZITTER deelt mede, dat het Ministerie bij na der inzien voorlopig accoord gaat met een afschrijving in vijf jaar. Daarom stelt hij voor het crediet in vijf in plaats van in tien jaar af te lossen. De heer ORANJE vraagt, of die vijf jaar van rijkswe ge worden gerestitueerd en of het niet wenselijk is ook aan anderen prijsopgave te vragen. De wethouder DE HAAN zegt, dat ook uit de inkomsten van verrichtingen en opdrachten afschrijvingen kunnen plaats hebben. Daar het Rijk 90van de loonpost subsi dieert, is het begrijpelijk, dat het een belangrijke vin ger in de pap heeft en niet gaarne een te snelle aflos sing ziet, waardoor het subsidie onnodig hoger zou moeten worden. Omdat het meubilair aan slijtage onderhevig is, is het echter wenselijk het in vijf jaar af te schrijven. De ingekomen prijzen liggen gelijk met die in de prijscourant van de groothandel. Er is geen bezwaar ook andere prijsopgaven te vragen, maar het komt op hetzelf de neer. De heer ORANJE acht het bevredigender voor de han delaren. De wethouder DE HAAN: Het kan alsnog gebeuren. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 213. Voorstel tot toekenning van een vergoeding ingevolge ar tikel 13 der Lager Onderwijswet 1920 (1-571) 214. Voorstel tot vaststelling van besluiten ex, artikel 72 L.O.wet 1920 tot het verlenen van medewerking tot aan schaffing van: 1. banken ten behoeve van de Chr.School Hees; 2. banken en kast ten behoeve van de Chr.Lagere School aan de Prins Bernhardlaan No.11; 3. banken ten behoeve van de ÏÏ.L.0.Schooi der Stichting - Engendaalschool -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 534