28 December 1954 238. Engendaals cho ol 4. banken en andere voorzieningen ten behoeve van de Chr.U.L.0. School (1-572). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 215. Schrijven van de Soester Fabrikantenkring met betrekking tot de aan de industrialisatie van Soest verbonden problemen met voorstel van B&W (l/lAD-573) De heer ORANJE zegt, toen hij dit adres van de Fabri kantenkring ontving, zich daarover zeer te hebben verheugd. Om zich daarover te verheugen had hij niet nodig zich te verdie pen in de détails ervan, nog minder orn de verstrekte gegevens voor die détails aan een critisch onderzoek te onderwerpen. Ook zonder dat liet het voor hem geen twijfel, dat de industrie in Soest de nadelige gevolgen van de algemene woningnood minstens even erg ondervindt als wie anders ook, die daaronder te lijden heeft. De woningnood in de industrie is niet meer of niet minder dan een onderdeel van de algemene woningnood, die de Voorzitter zelf in een vorige vergadering nog een van de meest schrijnende kwalen van deze tijd heeft genoemd. Wanneer men over dit ene onderdeel spreekt, dan spreekt men mede over de arbeidsvreugde van al diegenen, die bij de industriële arbeid zijn betrokken, voor zover die arbeids vreugde door een behoorlijke woongelegenheid - dat is bijna synoniem met een behoorlijk gezinsleven - wordt beïnvloed. Het was niet vreemd, dat deze zijde van de zaak bij het lezen van dit adres vanzelf op de voorgrond kwam, omdat het gehele adres staat in het teken van de wens om de arbeidsvreugde van de werknemers te verhogen. Spreker twijfelt er niet aan, of de Soester Fabrikantenkring hoopt tot de arbeidsvreugde te kunnen bijdragen met het oog op de invloed daarvan op de arbeidspres tatie. Wie daar cynisch over wil doen, moet eigen geweten daar over raadplegen. Persoonlijk gelooft spreker, dat humanitair veel méér is te doen en veel meer kan worden bereikt langs economisch verantwoorde wegen en met economisch verantwoorde middelen dan met filantropie. Hij juicht het daarom toe, dat de Soester Fabrikantenkring dit vraagstuk benadert uit de ge- zichthoek van bevordering van de arbeidsvreugde en dat deze kring de arbeidsvreugde ziet als een industrieel belang. Het is aan de Raad om daarnaast te bedenken tot hoe grote hoogte het industrieel belang met inbegrip van de arbeidsvreug de van de talrijke werknemers het algemeen belang in zijn gro tere breedte dient. De bevolking van Soest is sinds 1920 toegenomen van 7400 tot 25.000, terwijl de boerenstand, die in de achttiende eeuw meer dan 70van de Soester bevolking uitmaakte thans wellicht 10$ zal uitmaken om de eenvoudige reden, dat het agrarisch areaal in de breedte weinig rekbaar meer is. Dit betekent, dat het belang van de industrie als middel van bestaan in deze gemeente in het naaste verleden zeer is toegenomen en dat er geen reden is aan te nemen, dat zij nog toenemen zal, tenzij men de Soester arbeidende bevolking in steeds toenemende mate dwingt buiten de gemeente haar bestaan te zoeken. Ook hierom heeft spreker zich verheugd over het adres van de Soester Fa brikantenkring. Wat dit adres nastreeft is het enig juiste en het middel dat het aangeeft, bevordering van de arbeids vreugde, het meest respectabele en het meest aantrekkelijke. Wat de woningbouw betreft, vraagt spreker zich af wat het voor zin heeft de door de Fabrikantenkring verstrekte cijfers te bestrijden. Denkt het College, dat deze bestrijding op - zichzelf -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 536