28 December 1954 -- 243. het oog verliezendat in het bestuur van de vereniging? die deze school tot stand moet brengen, de Fabrikanten kring zelf vertegenwoordigd is, die van de ontwikkeling dus nog beter op de hoogte kan zijn dan het gemeentebe stuur. Ook het College vindt het wel aantrekkelijk in Soest een school voor middelbaar onderwijs te hebben, maar onder de huidige omstandigheden valt daaraan bepaald niet te den ken. Het was wenselijk dit duidelijk uit te spreken, opdat er geen onjuiste verwachtingen kunnen ontstaan. Om spraakverwarring te voorkomen is het wenselijk e- ven in te gaan op het stichten van wijkgebouwenEen wijk- gebouw heeft bij het Ministerie van Maatschappelijk Werk een zeer bepaalde taak. Een wijkgebouw is iets anders dan een dorpshuis. Een wijkgebouw staat ten dienste van een bepaalde wijk, maar heeft ook een eigen leiding, die ac tief optreedt voor jeugdvormingvrije-tijdsbesteding enz. In verband met de zeer geschakeerde samenstelling van de bevolking kan aan een wijkgebouw niet worden gedacht. De gedachten van het College zijn uitgegaan naar een dorps huis en wel voor Soesterberg. Een dorpshuis wil niet meer zijn dan een gebouw, waarin ter plaatse bestaande vereni gingen en organisaties gelegenheid krijgen hun activitei ten te ontplooien. Het kan alleen ontstaan door samenwer king van al deze verenigingen en organisaties, die bereid zijn er hun activiteiten onder te brengen, daarvoor geza menlijk een stichting of vereniging te vormen, het geza menlijk te beheren en gezamenlijk daarvoor geld op tafel te brengen. Dan is de rijksoverheid bereid subsidie te geven, mits ook gemeente en provincie dit doen. Men is nu in eerste opzet bezig dit in Soesterberg te verwezen lijken, omdat daar een absoluut gebrek aan vergaderruim te is en spreker gelooft, dat de gemeente Soest de eerste is in de provincie Utrecht, Het moet voorzichtig worden aangepakt en het College heeft geen gelegenheid zich te oriënteren op andere plaatsen, waar het al gebeurd is. In Soest zouden er drie moeten komen. Daar een dorpshuis tus sen de f. 150.000.-- en f. 200.000.-- kost, valt daaraan voor Soest niet te denken en zal men zich moeten oriënte ren op één centraal gebouw, waar grotere uitvoeringen en concerten kunnen worden gegeven. "In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister", heeft Goethe gezegt en om iets tot stand te brengen zal men zich moeten beperken. De heer Schaafsma heeft gezegd, dat overeen cultu reel centrum niet meer wordt gepraat, maar er wordt ge tracht daartoe te komen, omdat daaraan het grote gebrek is en aan de dorpshuizen is Soest nog niet toe, afgezien van het feit, dat er in Soesterberg onderscheidene ge zindten zijn, die al dikwijls hun eigen gelegenheden heb ben. Het is niet zo, dat B&W geen oog hebben voor de be staande wensen, maar het gaat er om, of het mogelijk is hiervan iets te verwezenlijken bij de structuur zoals die nu eenmaal is. De kwestie van een badhuis zal nader worden bestu deerd in de Commissie voor Sociale Zaken en daarom kan het College er op het ogenblik bezwaarlijk dieper op in gaan. Aan het aanbrengen van badgelegenheden in de be drijven, waarover de heer R.Hilhorst heeft gesproken, - heeft -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 546