28 December 1954 244. heeft liet College nog niet gedacht, maar het zou kunnen worden overwogen Uit de woorden van enige raadsleden meent spreker te moe ten opmaken, dat zij menen dat B&W met een afwerend gebaar op de brief van de Fabrikantenkring zijn ingegaan en de industrie niet zo enthousiast tegemoet treden. Spreker gelooft, dat dit niet juist is. De heer Oranje heeft zelfs gezegd, dat het Col lege er op aanstuurt, dat mensen uit de gemeente in toenemende mate buiten de gemeente werk gaan zoeken. Het beleid van het College na de oorlog is juist geweest industrieën aan te trek ken. Sedert 1946 kan in Soest een zeer grote uitbreiding van het aantal industrieën en een sterke toename van de industria lisatie worden geconstateerd. Het is door Raad en College be wust gedaan. Zij hebben gevaren op het kompas van het sociaal- economisch rapport, maar waren, voor dit rapport uitkwam, reeds in die richting gegaan op grond van hun eigen inzichten. Dat het gemeentebestuur in tegenovergestelde richting zou werken, is onjuist. Alle industrieën, in Soest of elders, hebben te kampen met een tekort aan arbeidskrachten en om die te ver krijgen is het nodig iets aantrekkelijks te bieden. Een van de aantrekkelijkste dingen is een woning. Het is daarom voor de fabrieken van groot belang over woningen te kunnen beschikken, want dan beschikken zij misschien over meer dan andere indu strieën. Het is in een tijd van overspanning op de arbeids markt logisch, dat de fabrikanten proberen zoveel mogelijk wo ningen te krijgen. Het is de plicht van bedrijven en diensten hetzelfde te doen en de taak van de gemeente daaraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. Spreker is van mening, dat dit ook gebeurt De heer ORANJE merkt op, dat de Voorzitter er op heeft ge wezen, dat het prae-advies van het College strekt ter oriënte ring van de Raad. De laatste alinea van het prae-advies luidt echters "Wij stellen U voor de meergenoemde Soester Fabrikanten kring onder toezending van een afschrift van dit prae-advies mede te delen, dat van de inhoud van zijn schrijven met be langstelling is kennis genomen". Wanneer de Raad dit voorstel aanvaardt, betekent dit voor spreker, dat de Raad dit prae-advies aanvaardt als antwoord aan de Soester Fabrikantenkring. Voor het prae-advies als zodanig heeft spreker alle res pect, maar wanneer de Raad dit prae-advies met zijn antwoord toezendt aan de Fabrikantenkring, neemt de Raad de verantwoor delijkheid voor het prae-advies over. En dan staat spreker er anders tegenover. Er is bij hem niet anders dan respect en hoogachting voor het College, ook al heeft hij critiek, maar het een sluit het ander niet uit. In het prae-advies staan dingen, die spreker niet juist lijken om ze als het oordeel en het inzicht van de Raad aan de Fabrikantenkring voor te leggen, althans voor wat hem persoon lijk betreft. Zijn bespreking van het prae-advies is dus een bespreking van wat hij ziet als voorstel om te antwoorden aan de Soester Fabrikantenkring. Dan zegt spreker: Neen, niet zo, maar anders. Vandaar dat hij een andere redactie heeft voorge steld. Hij is het met de Voorzitter eens, dat het niet goed mogelijk is met 19 mensen een redactie op te stellen. Hij laat dat gaarne aan het College over en heeft zijn redactie slechts voorgesteld om uitdrukking aan zijn gedachten te geven. Hij - zou -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 548