- 27 - Chr.lagere school aan de Pr.Bernhard- laan 3."banken t.b.v.de u.l.o. school der Stichting Engendaalschool 4»"banken en andere voor zieningen t.b.v. de Chr.u.l.o.school28 dec. '54 237/238 OPLEIDING (VORMING) ONDERWIJZEND PERSONEEL. -1.851 01.08.86 'Verlenen bijdrage in de kosten van de deelnemers aan de op "Drakenburgh" te Lage Vuursche gehouden onderwijsconferentie31 mei '54 75 Verlenen bijdrage in de door het onderwijzend per soneel van de Gr. van Prinstererschool te vol gen cursussen26 nov. '54 183 JAARVERSLAGEN SCHOOLHOOFDEN. -1.851 02.98 Raadslid Van Wely ver zoekt inzage jaarverslagen hoofden der o.1.scholen.14 sept.'54 153/154 COMMISSIES TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. -1.851 04.6 Verslag commissiën tot we ring van schoolverzuim te Soest en Soesterberg over 195 325 febr. '54 1 ANDERE VERGOEDINGEN ING.DE L.O.WET 1920. -1.851 07.2 Vaststelling van het ge tal wekelijkse lesuren vak onderwijs, hetwelk aan de openbare u.l.o.school in 1954 zal worden gegeven... 25 febr.'54 8 Vaststelling van de voor schotten op de gemeente lijke vergoeding over 1954 toe te kennen aan de bijz.scholen voor g.l.o., u.l.o. en v.g.l.o. 25 febr.'54 8 Vaststelling voorschot vergoeding vakonderwijs voor bijz.scholen voor het jaar 1954*12 apr. '54 35 In verband onthouden goed keuring aan de 73e wijzi ging van de begroting 1953 inzake de verlening van een voorschot van ^000,-- op de zgn.5 jaarlijkse afrekening aan het be stuur van de Ver."De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 54