28 December 1954 -- 247 van uit te strekken over meerdere jaren, van verschillende maatregelen". Dan komen al die maatregelen, die al vele malen de revue gepasseerd zijn. Spreker heeft de indruk, dat de Fabrikantenkring de Raad wil wakker schudden? Den ken jelui wel aan een badhuis, aan een technische school, aan sportvelden, wijkhuizen en woningbouw? Er is geen raadsvergadering, of een of meer van deze onderwerpen wor den ter sprake gebracht. Het antwoord van B&W beziende, kan spreker begrijpen, dat het College zich enigszins in de verdediging voelt gedrongen. De door B&W aangevoerde motieven, kunnen uitstekend als antwoord aan de Fabrikan tenkring dienen. Daarom kan spreker volkomen accoord gaan met het voorstel het prae-advies aan de Fabrikantenkring toe te zenden. Met de woningbouw ligt het misschien anders. Daarvoor kunnen mogelijkheden zijn, die voor het personeel van de fabrikanten niet voldoende zijn uitgebuit. Dit kan spre ker niet beoordelen, maar gezien de getallen, is daarover misschien te praten. Verder heeft spreker in de brief van de Fabrikantenkring niets gevonden van de Fabrikantenkring zelf. Moet alleen de gemeente voor sportterreinen en wijk- gebouwen zorgen? Spreker wijst op Philipsdorp en op sport terreinen, die van de kant van de industrie in overleg met het gemeentebestuur worden gefinancierd. Ieder kent de fi nanciële moeilijkheden, waarin de gemeente Soest verkeert. In de brief van de Fabrikantenkring is niets nieuws gezegd. Men is aan de drie genoemde punten bezig en de Fa brikantenkring wordt niet tekort gedaan wanneer het prae- advies als antwoord op zijn brief wordt gezonden. De VOORZITTER zegt, dat de bedoeling van het College is het prae-advies met het antwoord aan de Fabrikanten kring te sturen, die hieruit een nadere oriëntering kan halen omtrent de wensen, die de kring naar voren heeft ge bracht, en waarmede de kring omtrent de mogelijkheden tot het verwezenlijken van die wensen volledig is ingelicht. Het heeft de laatste tien jaar steeds in de bedoeling gelegen een gematigde industrialisatie in Soest tot stand te brengen, niet vanwege de industrialisatie, maar omdat werkgelegenheid ter plaatse voor de inwoners van belang is. Het is dus een zuiver Soester belang en op deze wijze wordt gewerkt in het kader van de landspolitiekdie er niet mede gebaat is, dat Soest zich ontwikkelt tot een industrieplaats. Soest ligt op de Utrechtse Heuvelrug, een streek die natio nale betekenis heeft uit hoofde van het natuurschoon, eigen lijk de eerste streek van natuurschoon voor de grote bevol king van de agglomeraties in het westen. Het is een natio naal belang - en dit komt ook tot uiting in het provinci aal streekplan dat het landelijke en aantrekkelijke ka rakter van deze streek gehandhaafd blijft. Daarnaast is het van belang werkgelegenheid te schep pen voor de velen in Soest, die elders werk moeten zoeken. En dit belang wordt op de beste wijze gediend niet door grootindustrie, maar meer door kleine gevarieerde indu strieën. Bepaalde industrieën zuilen zich ontwikkelen en een beroep gaan doen op mensen van buiten, wat niet de oor spronkelijke bedoeling is geweest. Het is echter een nood zakelijk gevolg, dat op het ogenblik wordt geaccentueerd door de overspanning van de arbeidsmarkt en daarom een tij delijk verschijnsel. - Waarom -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 554