28 December 19 54 249. 224. Voorstel tot verhoging van het crediet in rekening-cou rant, verstrekt aan de stichting "Koningin Emma Huishoud school" te Soest (IV-581). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 219 tot en met 224 besloten. De VOORZITTER deelt mede in verband met de zo juist plaats gehad hebbende behandeling van de begroting geen rondvraag te willen houden. In verband met de aanstaande jaarwisseling wenst spreker de leden van de Raad, onder hartelijke dankzegging voor de prettige samenwerking, een goed uiteinde toe en zeer veel heil en zegen in het ko mende jaar. Moge het nieuwe jaar, aldus spreker, U per soonlijk en Uw gezinnen veel goeds brengen, moge het de gemeente veel goeds brengen, moge het ons land veel goeds brengen, ons voor onheil besparen en de wil wakker doen zijn om samen te werken aan de voorspoed en het heil van de gemeenschap, wier zorgen aan ons zijn toevertrouwd. De heer VAN WELY zegt de Voorzitter namens de leden van de Raad vriendelijk dank voor diens gelukwens. Hij richt dezelfde gelukwens, namens de Raad, tot de Voor zitter en zijn gezin onder het uitspreken van de hoop, dat de Voorzitter de kracht gegeven moge zijn op dezelf de wijze als in het verleden zijn taak in het belang van de gemeente Soest te vervullen en dat daarop zegen moge rusten. De VOORZITTER dankt de heer Van Wely en de andere raadsleden voor de woorden, welke de heer Van Wely heeft gesproken. Daarna sluit de VOORZITTER, te 21.10 uur, de verga dering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Maart 1955. De Secretaris, De Voorzitter, Typ s Ju ,B Coll: :k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 558