- 28 - School met denBybel" wordt besloten niet in beroep te gaan Vaststelling vergoeding art. 101 der L.o.-wet 1920 t.b.v.bijz.scholen voor g.l.o., v.g.l.o. en u.l.o. over 1953 Vaststelling uitgaven openbaar onderwijs over 1953 Vaststelling vergoeding als bedoeld in art. 101 bis der L.o.wet 1920 voor het vakonderwijs aan bijz. scholen over 1953 Vaststelling bedrag per leerling als bedoeld in art. 55 bis der L.o.wet 1920.. 31 mei 154 75 14 sept54 143 29 okt. '54 168 29 okt. 154 169 22 dec. '54 228 VERGOEDINGEN ING. ART. 13 L.O.WET 1920. -1.851 07-2 Toekenning vergoedingen. Toekenning vergoedingen. Verhoging tegemoetkoming. Toekenning vergoeding. 12 april '54 35 29 okt. '54 169 26 nov54 183 28 dec. 54 257 BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. -1.851.24 Medewerking art. J2 L.o. wet 1920 aan het bestuur van de s-Gravenhaagse Ver. voor Gezondheidsko lonies tot uitbreiding der b.l.o.school "Hema- lie" Vaststelling van de voor schotten op de gem.ver goeding over 1954 toe te kennen aan de bijz. scholen voor b.l.o Weigeren medewerking art. 72 L.o.wet 1920 voor de stichting van een school voor b.l.o. op terrein van het San. Zonnegloren Vaststelling vergoeding art.34 besluit b.l.o. 1949 t.b.v.de bijz.scho len voor b.l.o. over 1953 Besluit tot het gaan in beroep van de beslissing van ged.staten, waarbij is bepaald, dat medewer king moet worden verleend tot stichting van een school voor b.l.o. op terrein van het San.Zon negloren. 25 febr. '54 25 febr. '54 28 juni 54 "109 14 sept54 143 26 nov.54 183/184

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 56