Nr. 1 2 5 Februari 1954 1 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Donderdag 25 Februari 1954 te 19«15 uur. VOORZITTER. Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden; C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. HilhorstH.C. Klarenbeek, Mevr. S.G. landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, Mevr. S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving het lid; P. Grift. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat van de heer Grift bericht van verhindering is ontvangen. 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d. 30 Novem ber 1953, 18 December 1953 en 21 December 1953. De notulen van deze drie vergaderingen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastge steld. 2. Ingekomen stukken. a. Verslagen van de commissiën tot Wering van Schoolverzuim te Soest en te Soesterberg over 1953, met voorstel van B&W deze voor kennisgeving aan te nemen. De heer ORANJE is het opgevallen, dat zowel van Soest als van Soesterberg melding is gemaakt, dat in twee gevallen de kantonrechter heeft moeten ingrijpen. In Soest heeft een van de kleinste scholen zes gevallen genoteerd. Dit is vrij hoog. Ligt het niet op de weg van het gemeentebestuur, het school bestuur daarop te wijzen? De wethouder DE HAAN zegt, dat het aantal gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim te Soest in verhouding tot andere gemeentenniet verontrustend is. Het door de heer Oranje be doelde kleine schooltje is een apart geval, waarbij psycholo gische factoren een rol spelen. Wanneer het College van B&W met het schoolbestuur in contact komt zal het er op wijzen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van B&W besloten. b. Schrijven van de P.U.E.M. te Utrecht betreffende de span ning der electriciteit in deze gemeente, met voorstel van B&W dit voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw LANDWEER-de Visser concludeert uit de brief van de P.U.E.M., dat de geuite klachten niet ongegrond waren. De P.U.E.M. geeft immers toe, dat het leggen van een nieuwe hoogspanningsvoedingskabel naar het transformatorhuisje op Nieuwerhoek noodzakelijk is. Naar spreekster heeft vernomen, moet daarna nog worden afgewacht, of het euvel wel volkomen verholpen zal zijn of dat het nodig is de afvoerleiding te verzwaren. De heer ORANJE sluit zich aan bij het gesprokene door mevrouw Landweer-de Visser. Hij vindt het een zwak punt, dat de P.U.E.M. afwacht, of er klachten komen. Het doet hem den ken aan de opmerking, dat zij contractueel niet verplicht is - 220 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 62